SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 4. Petak, 9. veljače 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

5.

Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 61/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 8. veljače 2007. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih odjela i službi u
Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 19/06), članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

U Županiji se radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju kabinet, upravni odjeli, zavod i ured i to:

1. Kabinet župana,

2. Ured županije,

3. Upravni odjel za proračun i financije,

4. Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje,

5. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

6. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport,

7. Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove,

8. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze,

9. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a. koji glasi:

»Članak 6.a.

Kabinet župana obavlja sljedeće grupe poslova:

. poslove unutarnje revizije upravnih tijela i proračunskih korisnika s ciljem davanja stručnog mišljenja i preporuka o unapređenju poslovanja, te upozoravanja na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonom i drugim propisima, kao samostalnu grupu poslova za čije izvršenje postoji izravna odgovornost županu,

. stručne, savjetodavne i druge poslove iz područja prava, financija i razvoja, poslove u vezi zastupanja i poslove odnosa s javnošću, za potrebe župana,

. savjetodavne i stručne poslove vezane za pretpristupne programe EU; suradnju s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, za potrebe župana,

. razmatra predstavke i pritužbe građana,

. poslove informiranja, odnose s javnošću i promidžbene aktivnosti, za potrebe župana,

. poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima, potiče suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave, za potrebe župana,

. i druge poslove po nalogu župana.«

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Ured županije obavlja sljedeće grupe poslova:

. stručne, pravne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organiziranja sjednica Županijskog poglavarstva, Županijske skupštine i radnih tijela Županijske skupštine, prati provođenje donesenih akata Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva,

. stručne, pravne i administrativne poslove za potrebe Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, te zamjenika župana,

. normativnu obradu i objavljivanje akata,

. izrađuje akte za potrebe Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine, vrši nadzor sadržaja i formalne usklađenosti prijedloga odluka i drugih akata sa stajalištem Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva, te ih upućuje članovima Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva,

. usklađuje stajališta općina i gradova o pitanjima o kojima odlučuju županijska upravna tijela,

. potiče i pomaže rad svih oblika udruživanja građana i razvoj civilnog društva, potiče i pomaže rad udruga nacionalnih manjina,

. surađuje sa saborskim zastupnicima, naročito u postupku donošenja i izmjene propisa iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave,

. podupire organizaciju i sudjelovanje Županije na domaćim i međunarodnim specijalističkim stručnim sajmovima u suradnji s ostalim upravnim tijelima,

. organizira poslove u vezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima,

. poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima, potiče suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,

. uspostavlja i potiče međužupanijsku suradnju i suradnju Županije s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država,

. koordinira aktivnosti tijela županije vezane za pretpristupne programe EU,

. surađuje s tijelima lokalne samouprave, državne uprave, Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje,

. poslove informatičkog razvoja za potrebe Županije,

. poslove u svezi obrane, zaštite i spašavanja te proglašenja elementarnih nepogoda i druge poslove po nalogu župana, zamjenika župana i predsjednika Županijske skupštine.«

Članak 4.

U članku 8., iza podstavka 10., dodaju se podstavci 11. i 12. koji glase:

. »predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene«

Dosadašnji podstavak 11. postaje podstavak 13.

Članak 5.

U članku 9., iza podstavka 24., dodaju se podstavci 25. i 26. koji glase:

. »predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene«

Dosadašnji podstavak 25. postaje podstavak 27.

Članak 6.

U članku 10., iza podstavka 15., dodaju se podstavci 16. i 17. koji glase:

. »predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene«

Dosadašnji podstavak 16. postaje podstavak 18.

Članak 7.

U članku 11., iza podstavka 19., dodaju se podstavci 20. i 21. koji glase:

. »predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene«

Dosadašnji podstavak 20. postaje podstavak 22.

Članak 8.

U članku 12., iza podstavka 9., dodaju se podstavci 10. i 11. koji glase:

. »predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene«

Dosadašnji podstavak 10. postaje podstavak 12.

Članak 9.

U članku 13., iza podstavka 32., dodaju se podstavci 33. i 34. koji glase:

. »predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene«

Dosadašnji podstavak 33. postaje podstavak 35.

Članak 10.

U članku 14., iza podstavka 20., dodaju se podstavci 21. i 22. koji glase:

. »predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove vezane za programe Europske unije i Republike Hrvatske kojima se potiče regionalni razvoj

. prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog tijela, od pripreme i donošenja do primjene«

Dosadašnji podstavak 21. postaje podstavak 23.

Članak 11.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radom Kabineta rukovodi voditelj, radom Ureda rukovodi predstojnik, radom Zavoda rukovodi ravnatelj, a radom upravnog odjela rukovodi pročelnik (u daljnjem tekstu: rukovoditelji upravnih tijela).«

Članak 12.

U članku 25. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Upravna tijela dužna su međusobno surađivati u izvršavanju poslova iz svog djelokruga rada, te surađivati s Kabinetom župana u provedbi poslova za potrebe župana.«

Članak 13.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko- goranske županije (Klasa: 022-04/06-03/15, ur. broj: 2170/1- 11-01/5-06-5 od 1. lipnja 2006. godine), uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Rješenja o rasporedu službenika temeljem Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije iz stavka 1. ovog članka, župan će donijeti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke službenici Ureda županije nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni danom stupanja na snagu ove Odluke do donošenja Rješenja iz članka 6. stavka 2. ove Odluke.

Članak 15.

Kabinet župana preuzima poslove, koje je do sada obavljao Ured županije, te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, kao i prava i obveze tog upravnog tijela razmjerno preuzetim poslovima.

Sredstva osigurana Proračunom Primorsko-goranske županije za 2007. godinu za rad Ureda županije, preraspodijelit će se temeljem ove Odluke Kabinetu župana razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/8

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 8. veljače 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=487&mjesto=00001&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr