SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 56. Petak, 29. prosinca 2006.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
30

26.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na 16. sjednici održanoj 7. studenoga 2006. godine, donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/06), članak 2. mijenja se i glasi:

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz:

- sredstava komunalnog doprinosa u

iznosu od 9.505.000,00

- neutrošenih sredstava komunalnog

doprinosa iz 2005. 145.545,20

- neutrošenih nenamjenskih sredstava

Proračuna iz 2005. 81.892,50

- prihoda od prodaje građevinskih objekata 1.600.000,00

- sredstava Proračuna Općine

Malinska-Dubašnica za 2006. 80.500,00


UKUPNO: 11.412.937,70

za namjene kako slijedi:

JAVNE POVRŠINE

1. Nabava komunalne opreme za javne

površine: klupe, koševi za smeće,

stupići i sl. 90.000,00


2. Građevinski objekti: autobusne stanice,

javni WC-i i sl. 20.000,00


3. Uređenje morske obale, ukupno: 1.305.000,00

- plaže u uvali Uhlić, nastavak

- uređenje dijela obalnog puta kod uvale

Tunera

- sanacija obale u uvali Rova

- sanacija obale u uvali Vrtača

- sanacija obale u Portu


4. izrada potrebne prostorno planske

dokumentacije, u skladu sa Programom

mjera 350.000,00


5. otkup zemljišta na kojem se grade objekti

i uređaji komunalne infrastrukture 3.600.000,00


6. geodetska izmjera 1.521.000,00


UKUPNO: 6.886.000,00


NERAZVRSTANE CESTE

- Uređenje odvojka ulice u Portu

- Izrada ogradnog zida na Pavusu

- Izrada ogradnog zida u ulici Grdine

- Izrada zida i proširenje Dubašljanske ulice

- Dubašljanska ulica - oborinska odvodnja

- Odvojak Ulice Nikole Tesle - odvodnja

- Izrada potpornog zida u odvojku Primorske

ulice

- Izrada idejnog rješenja parkirališta u Portu

- Projektiranje rekonstrukcije raskrsnice u

Milčetićima

- Asfaltiranje lokalne ceste Oštorbradić -

Kremenić

- Proširenje ulice od Milčetić prema Krku

kod vodospreme

- Rekonstrukcija ceste od raskršća za Haludovo

prema centru, odvodnja

- Ulica Bok odvodnja

- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju

Ulice Joakima Tončića - proširenje i potporni

zid na kraju ulice

- Asfaltiranje spoja Jadranske i Bodulske ulice

- Uređenje puta u ulici Zvezdan ravnanjem

i tamponiranjem

- Projektiranje odvodnje u ulicama Nikole Tesle,

Primorska, Samoborska, Tina Ujevića,

Zaobilaznica

- Izrada projektne dokumentacije za prometnicu

Markat - Ulica Nikole Tesle

- Asfaltiranje odvojka kraj trgovine u Sv. Vidu

- Probijanje puta u Sv. Vidu (kupljeno od Mika

Mornarića)

- Probijanje puta u Sv.Vidu (ispod Bilančića)

prethodno izvršiti otkup

- Izrada projektne dokumentacije za proširenje

i asfaltiranje izlaza na glavnu cestu

(Milčetić-Šepić) na lokaciji Tarencijevo

- Asfaltiranje ceste na Rudini prema Dvoranima

u duljini od 30 m - Porat

- Rekonstrukcija ceste u Portu prema Črni

- Sanacija kolnika ceste između samostana

do plaže Uhlić - Porat

- Asfaltiranje ulice Črni pesak

- Asfaltiranje ulice u Vantačićima - kod konja:

spustiti nivo ceste, napraviti potporni zid

- Probijanje putova prema UPU Rova

- Probijanje putova prema UPU Porat-Vantačić

- Nabava sitnog inventara za ceste, vertikalna

signalizacija, stupići i sl.


UKUPNO 3.246.937,70

JAVNA RASVJETA

- Ulica Karinovo, 1 stup sa svjetiljkom

- Nova ulica na ulazu u Vantačić, iskop 100 m',

izrada 2 temelja, postavljanje 2 stupa sa svjetiljkama

- Ulica Dubanjak, 3 stupa javne rasvjete sa

svjetiljkama (dodat kod Nažone)

- Ulica Dubanjak, donja ulica, iskop 100 m', izrada 3

temelja, ugradnja 1 stupa sa svjetiljkom

- Ulica Valica, početak ulice, 2 stupa sa svjetiljkama

- Ulica Valica, kod br. 31, izrada temelja, ugradnja

1 stupa sa svjetiljkom

- Ulica Novina, izrada 3 temelja, ugradnja 3 stupa

sa svjetiljkama

- Plaža Uhlić, postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Porat, raskrsnica kod Prendivoj, ugradnja

2 stupa sa svjetiljkama

- Porat, kod br. 50 postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Porat, kod Šabalje, br. postavljanje 1 svjetiljke

na postojeći stup

- Odvojak ulice Lišina, postavljanje 1 stupa sa

svjetiljkom

- Ulica Črni pesak, ugradnja 2 stupa sa svjetiljkama

- Turčić, prilazna cesta, postavljanje 2 svjetiljke

na postojeće stupove

- Turčić, kod br. 5 postavljanje 1 svjetiljke na

postojeći stup

- Postavljanje kabela u iskop za vodovod

Karinovo - Rova, cca 500 m'

- Ulica Karinovo, ispod trgovine Thermo,

postavljanje 3 stupa sa svjetiljkama

- Odvojak Riječke ulice, izrada temelja i

postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Spoj Jadranske i Bodulske ulice, iskop 50 m',

izrada temelja i postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Omišljanska ulica, postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Uvala Cuklićevo, postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Sv. Ivan, kod table, postavljanje svjetiljke

na postojeći stup

- Sv. Ivan, kod br. 7 postavljanje svjetiljke na

postojeći stup

- Oštrobradići, cesta pokraj trgovine,

postavljanje svjetiljke na postojeći stup

- Oštrobradić, od trgovine prema, br. 27 iskop

70 m', izrada 2 temelja, postavljanje

2 stupa sa svjetiljkama

- Milovčić (Tarencijevo) - 1 stup sa svjetiljkom

- Barušić - 1 stup sa svjetiljkom

- Odvojak Primorske ulice, postavljanje

1 stupa sa svjetiljkom

- Ulica Pavus, postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Ulica Petrlini, postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Ulica 17. travnja

- Odvojak Ulice Podlokvić

- Odvojak Ulice Slavka Pančića, izrada 1 temelja,

postavljanje 4 stupa sa svjetiljkama

- Odvojak Kvarnerske ulice, postavljanje 1 stupa

sa svjetiljkom

- Ostrogovićeva ulica, izrada 2 temelja,

postavljanje 5 stupova sa svjetiljkama

- Istarska ulica

- Maršići, na ulazu, izrada 1 temelja, postavljanje

1 stupa sa svjetiljkom

- Sv. Vid, put kraj trgovine, postavljanje

svjetiljke na postojeći stup

- Ulica Bok, postavljanje stupa sa svjetiljkom

- Ulica Joakima Tončića, iskop 200 m',

izrada 5 temelja, postavljanje 3 stupa

sa svjetiljkama

- Odvojak ulice Stipkino, iskop, izrada 3 temelja,

postavljanje 1 stupa sa svjetiljkom

- Ljutić, kod br. 14, 1 stup sa svjetiljkom

- Program mjesnog odbora Sv. Vid-Miholjice

- Rasvjeta obalne šetnice od hotela Maestral

do Ribarskog sela

- Put Haludova, izrada temelja i postavljanje

14 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama


UKUPNO: 900.000,00

GROBLJA

- uređenje ulaza i centralnog platoa na groblju

u Bogovićima,

- izgradnja elektro i vodovodnog priključka

na groblju

- uređenje ulaza na groblju u Sv.Vidu-Miholjice


UKUPNO: 380.000,00

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu i glasi:

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz:

- cijene komunalne usluge 420.000,00

- sredstava HBOR-a 639.000,00

- naknada za priključenje 2.000.000,00

- sredstava Proračuna Općine

Malinska-Dubašnica za 2006. 1.750.000,00


UKUPNO: 4.809.000,00

za namjene kako slijedi:

- Kapitalne pomoć Ponikvi koncepcija

vodoopskrbe 1.059.000,00

- Otplata glavnice zajma za izgradnju

kanalizacije 250.000,00

- ODVODNJA, UKUPNO: 3.500.000,00

- Odvodnja u Ulici N. Tesle - dio

- Odvodnja u Ulici Tina Ujevića

- Odvodnja u dijelu Samoborske ulice

- Odvodnja u dijelu Riječke ulice

- Odvodnja u ulici Bok

- Projektiranje odvodnje u ulici I. M. Matine

- Projektiranje odvodnje Cuklićevo-Rova-Vantačić

- Zamjena vodovoda u Ulici N. Tesle

- Vodovod Karinovo-Rova

- Ostalo nenavedeno, vezano za samodoprinos

građana


UKUPNO: 4.809.000,00

Članak 3.

Mijenja se članak 4. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu i glasi:

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz:

- sredstava Proračuna Općine

Malinska-Dubašnica 46.000,00

- Sredstava HBOR-a 166.000,00

- cijene komunalne usluge 80.000,00


za namjene kako slijedi:

sanacija odlagališta Treskavac i ekološki

zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog

otpada na otoku Krku


UKUPNO: 292.000,00

Članak 4.

Mijenja se članak 5. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu i glasi:

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 16.513.937,70 kuna.

Članak 5.

Ova I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-06-23

Malinska, 7. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=483&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr