SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
181

38.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenoga 2006. godine donijelo je

PRORAČUN
OPĆINE OMIŠALJ ZA 2007. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Omišalj za 2007. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


O p i s PRORAČUN


PRIHODI 26,501.956,00


PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN-

CIJSKE IMOVINE 1,100.000,00RASHODI 21,203.956,00


RASHODI ZA NEFINACIJSKU

IMOVINU 6,418.000,00


RAZLIKA - VIŠAK -20.000,00


B. RAČUNA FINANCIRANJA


O p i s PRORAČUN


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 20.000,00


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 0


NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE - 20.000,00


MANJAK +

NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE 0


Članak 2.

Prihodi /primici i rashodi /izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/ primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2007. godinu kako slijedi:

PRORAČUN za godinu: 2007/1


Račun PozicijaOpis Planirani iznos


Ukupno prihodi 27.621.956,00

1. PRIHODI 26.501.956,00

6 Prihodi poslovanja 26.501.956,00

61 Prihodi od poreza 9.824.856,00

611 Porez i prirez na dohodak 7.092.856,00

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.580.756,00

6111 1 Porez i prirez na dohodak - nesamost rad 3.896.700,00

6111 1.1 Porez i prirez na dohodak - HBOR 2.684.056,00

6112 2 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnos 320.000,00

6113 3 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih 161.000,00

6114 4 Porez i prirez na dohodak od kapitala 1.000,00

6115 5 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 140.000,00

6116 6 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzo 100,00

6117 7 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj pr -110.000,00

613 Porezi na imovinu 2.374.300,00

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad 809.500,00

6131 11 Porez na kuće za odmor 808.500,00

6131 12 Porez na korištenje javnih površina 1.000,00

6134 13 Povremeni porezi na imovinu 1.564.800,00

614 Porezi na robu i usluge 357.700,00

6142 14 Porez na promet 157.000,00

6145 15 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnos 200.700,00

63 Pomoći 2.182.000,00

633 Pomoći iz proračuna 2.182.000,00

6331 16 Tekuće pomoći iz proračuna 1.873.000,00

6332 17 Kapitalne pomoći iz proračuna 309.000,00

64 Prihodi od imovine 3.715.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 90.000,00

6413 18.1 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 20.000,00

6414 19 Prihodi od zateznih kamata 70.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.625.000,00

6421 Naknade za koncesije 810.000,00

6421 20 Naknade za koncesije na pomorskom dobru 800.000,00

6421 21 Naknade za ostale koncesije 10.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 855.000,00

6422 22 Prihodi od zakupa nekretnina 405.000,00

6422 23 Prihodi od zakupa javnih površina 450.000,00

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.960.000,00

6423 24 Naknada za eksploataciju min sirovina 200.000,00

6423 24.1 Nak za promjenu namj polj zemljišta 5.000,00

6423 24.2 Spomenička renta 1.755.000,00

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebni 10.780.100,00

651 Administrativne (upravne) pristojbe 550.000,00

6514 25 Ostale pristojbe 550.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 10.230.100,00

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene poseb 8.980.000,00

6523 26 Komunalni doprinos 980.000,00

6523 27 Komunalna naknada 8.000.000,00

6524 28 Doprinosi za šume 100,00

6525 29 Mjesni samodoprinos 1.050.000,00

6526 30 Ostali nespomenuti prihodi 200.000,00

2. PRIHODI OD PROD. NEF. IMOVINE 1.100.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.100.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 1.060.000,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 1.060.000,00

7111 31 Zemljište 1.060.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 40.000,00

7211 31.1 Stambeni objekti 40.000,00

3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE 20.000,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 20.000,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 20.000,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn 20.000,00

8121 32 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, g 20.000,00

Ukupno rashodi 27.621.956,00

1. RASHODI 21.203.956,00

3 Rashodi poslovanja 21.203.956,00

31 Rashodi za zaposlene 1.800.456,00

311 Plaće 1.497.456,00

3111 Plaće za redovan rad 1.497.456,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00

313 Doprinosi na plaće 273.000,00

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 240.000,00

3133 Doprinosi za zapošljavanje 33.000,00

32 Materijalni rashodi 11.502.500,00

321 Naknade troškova zaposlenima 67.000,00

3211 Službena putovanja 12.000,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž 45.000,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 791.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 131.000,00

3223 Energija 530.000,00

3225 Sitni inventar i auto gume 130.000,00

323 Rashodi za usluge 8.436.500,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 200.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.325.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 407.000,00

3234 Komunalne usluge 3.134.500,00

3235 Zakupnine i najamnine 140.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.135.000,00

3238 Računalne usluge 70.000,00

3239 Ostale usluge 25.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.208.000,00

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p 810.000,00

3292 Premije osiguranja 140.000,00

3293 Reprezentacija 265.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 993.000,00

34 Financijski rashodi 320.000,00

343 Ostali financijski rashodi 320.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 40.000,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 280.000,00

35 Subvencije 55.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim 55.000,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 55.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.540.000,00

363 Pomoći unutar opće države 2.540.000,00

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.540.000,00

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.000.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura 871.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun 871.000,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 213.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 658.000,00

38 Ostali rashodi 4.115.000,00

381 Tekuće donacije 2.170.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 2.170.000,00

382 Kapitalne donacije 120.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

3822 Kapitalne donacije građanim i kućanstvima 120.000,00

385 Izvanredni rashodi 70.000,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 70.000,00

386 Kapitalne pomoći 1.755.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.inst.i trg.druš 1.755.000,00

2. RASHODI ZA NABAVU NEF IMOV 6.418.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.418.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 860.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 860.000,00

4111 Zemljište 860.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.558.000,00

421 Građevinski objekti 3.615.000,00

4212 Poslovni objekti 130.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 860.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 2.625.000,00

422 Postrojenja i oprema 570.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 40.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 530.000,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed 28.000,00

4241 Knjige u knjižnicama 28.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.345.000,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.345.000,00


PRORAČUN 2007/1

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu 27.621.956,00 kuna raspoređuju se u tekuće i razvojne programe po nositeljima i korisnicima kako slijedi:


Pozi- Ra- Funk-Vrsta izdatka Iznos

cija čun cija


Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 1.540.000,00

Glava: 10 Općinsko vijeće 565.000,00

Program DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDSTAVNIČKOG T. 565.000,00

0111 Aktivnost Predstavnička tijela 565.000,00

28 3291 Naknade članovima Vijeća i odbora 350.000,00

28.1 3299 Međuopćinska i međunarodna suradnja 65.000,00

32 3811 Donacije političkim strankama 100.000,00

32.001 3811 Općinske nagrade 50.000,00

Glava: 20 Općinsko poglavarstvo 845.000,00

Program DJELOKRUG RADA IZVRŠNOG TIJELA 845.000,00

0111 Aktivnost Izvršno tijelo 845.000,00

32.1 3291 Naknade čl. Poglavarstva i odbora 350.000,00

32.2 3293 Reprezentacija 250.000,00

32.4 3299 Sufinanciranje turističkog ureda 60.000,00

32.5 3299 Obljetnice, blagdani 25.000,00

33 3811 Članarina Udrugi gradova i općina 10.000,00

33.1 3851 Proračunska pričuva 70.000,00

33.2 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00

33.4 3811 Elementarne nepogode 30.000,00

Glava: 30 Mjesni odbori 100.000,00

0111

33.3 3291 Naknade za rad mjesnih odbora 100.000,00

Glava: 40 Vijeće nacionalnih manjina 30.000,00

0111

33.6 32911 Naknade članovima vijeća nacionalnih manjina 10.000,00

33.7 3299 Izbori 10.000,00

33.8 3299 Bošnjačka nacionalna manjina 10.000,00

Razdjel: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 26.081.956,00

Glava: 10 Upravni odjel 3.322.956,00

Program PRIPREMA AKATA I PROVEDBA MJERA 3.322.956,00

0111 Aktivnost Administrativno i stručno osoblje 3.282.956,00

1 3111 Plaće za zaposlene 1.497.456,00

2 3121 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00

3.1 3132 Doprinosi za ozljede na radu 10.000,00

4 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 230.000,00

5 3133 Doprinosi za zapošljavanje 33.000,00

6 3211 Službena putovanja 12.000,00

7 3212 Naknade za prijevoz 45.000,00

8 3213 Naknade za stručno osposblj radnika 10.000,00

9 3221 Uredski materijal 90.000,00

10 3221 Literatura za potrebe zaposlenih 18.000,00

11 3221 Ostali materijal 15.000,00

12 3223 Utrošena električna energija 60.000,00

13 3223 Motorni benzin 30.000,00

14 3231 Telefon, pošta i prijevoz 200.000,00

15 3232 Tekuće i investicijsko održavanje 50.000,00

16 3233 Usluge promidžbe i informiranja 165.000,00

17 3234 Opskrba vodom 2.500,00

18 3234 Odvoz smeća 5.000,00

19 3237 Intelektualne usluge 290.000,00

20 3238 Računalne usluge 70.000,00

21 3239 Ostale osluge 25.000,00

22 3292 Premije osiguranja 140.000,00

23 3293 Reprezentacija 15.000,00

24 3431 Bankarske usluge i platni promet 40.000,00

25 3434 Ostali financijski rashodi 120.000,00

26 3434 Sudska i upravna rješenja 80.000,00

0412 Tekući projekt Nabava dugotrajne imovine 40.000,00

27 4221 Uredska oprema i namještaj 40.000,00

Glava: 20 Prosvjeta 1.930.000,00

Program OBRAZOVANJE 1.930.000,00

0911 Aktivnost Predškolsko obrazovanje 1.160.000,00

34 3631 Redovita aktivnost vrtića 1.120.000,00

35 3631 Oprema i didaktika 15.000,00

36 3631 Održavanje objekata 10.000,00

36.1 3631 Odgojno obrazovni rad na terenu-izleti 15.000,00

0912 Aktivnost Osnovno obrazovanje 300.000,00

38 3811 Izborna nastava- informatika i talijanski 105.000,00

39 3811 Vanškolske aktivnosti 25.000,00

42 3811 ŠS klub Frankopan Omišalj 28.000,00

42.1 3811 Nabavka knjiga za »prvašiće« 11.000,00

42.2 3811 Knjižnica-opremanje i nabavka knjiga 10.000,00

42.3 3811 »Mići čakavčići« njegovanje baštine 10.000,00

42.5 3811 Sufinanciranje rada psihologa 27.000,00

42.6 3811 Glazbena škola »Mirković« 15.000,00

43 3811 Donacije Osnovnoj školi 44.000,00

43.01 3811 Ostali izvanredni programi učenika 10.000,00

43.02 3811 Obrazovanje nastavnika »Korak po korak« 5.000,00

43.03 3811 Produženi boravak FKF (15 uč.) 10.000,00

0912 Aktivnost SportskI objekti 270.000,00

69.1 3235 Sportska dvorana - najam 140.000,00

69.2 4212 Sportski objekti 130.000,00

0921 Aktivnost Srednjoškolsko obrazovanje 65.000,00

37 3721 Stipendije učenike 35.000,00

37.2 3811 Tekuće donacije Srednjoj školi 15.000,00

37.3 3811 Vanškolski programi srednjoškolaca 15.000,00

0941 Aktivnost Visoko obrazovanje 135.000,00

43.2 3721 Stipendije za studente 135.000,00

Glava: 30 Kultura 1.560.000,00

Program KULTURNE AKTIVNOSTI 1.560.000,00

0820 Aktivnost Udruge u kulturi 197.000,00

49.21 3811 Gradine i godine 20.000,00

55.1 3811 Katedra čakavskog sabora - Kornić 15.000,00

56 3811 Bibliografija o Jadranu 3.000,00

59 3811 KUD »I. Jurjević« - zbor i folklor 90.000,00

62 3811 Udruga sopaca otoka Krka 3.000,00

63 3811 Karnevalska udruga »Omišjanski babani« 13.000,00

63.1 3811 Karnevalska udruga »Babani« 13.000,00

63.2 3811 Udruga »a IPAK« 20.000,00

64 3811 Ritmika i balet 20.000,00

0820 Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u kulturi 414.000,00

50 3299 Ostali programi u kulturi 150.000,00

51 3299 Duhovski utorek - Dan Općine 30.000,00

51.001 3299 Stomorina i Mala Gospoja 80.000,00

51.002 3299 »Maltempo« - kulturni programi 40.000,00

51.003 3299 »Krinka« Nikola Kraljić 20.000,00

52 3299 VI. Festival pučkog teatra 70.000,00

56.09 3811 Prilozi za povjest otoka Krka 15.000,00

61 3811 52. Festival folklora otoka Krka 9.000,00

0820 Kapitalni projekt Očuvanje kulturne baštine 510.000,00

49.2 3237 Usluge nadzora 20.000,00

65.7 3232 »Omišalj - stari grad« 70.000,00

66 4214 Spomenička baština 300.000,00

66.01 3822 Marangunija Tome Lesice 120.000,00

0820 Aktivnost Knjižnica 100.000,00

87.1 3221 Publikacije, časopisi 3.000,00

87.2 3221 Čitanjem do nagrada 5.000,00

88 3237 Knjižnica - voditelj 54.000,00

89 3299 Programi (kreativne radionice i sl.) 10.000,00

90 4241 Knjige 28.000,00

0820 Tekući projekt Izložbena aktivnost 153.000,00

58.001 3299 Intelektualne usluge 10.000,00

58.003 3299 Ostali rashodi 143.000,00

0820 Aktivnost Omišalj kroz povijest 94.000,00

49.03 3237 Intelektualne usluge 7.000,00

56.06 3299 Običaji,nošnja i arhitektura 48.000,00

56.07 3299 Ples i pjesma našeg kraja 30.000,00

56.08 3811 »Omišejski glagoljski natpisi« KČS 9.000,00

0820 Tekući projekt Glazbena aktivnost 92.000,00

57.01 3237 Intelektualne usluge 10.000,00

57.011 3299 Etno festival Omišalj 2007 40.000,00

57.012 3299 Koncerti zabavne glazbe 12.000,00

57.013 3299 Koncerti klasične glazbe 30.000,00

Glava: 40 Informiranje 297.000,00

Program INFORMIRANJE JAVNOSTI 297.000,00

0830 Aktivnost Izdavaštvo i emitiranje 297.000,00

47 3233 Radio Otok Krk 18.000,00

48 3233 Ostali izdaci za informiranje 10.000,00

48.2 3233 Općinsko glasilo »Glasnik« 125.000,00

48.3 3233 Oglašavanje putem info-panoa 32.000,00

49.04 3233 Usluge promidžbe i informiranja 57.000,00

49.1 3237 Izrada WEB stranice Općine 55.000,00

Glava: 50 Sport 866.000,00

Program REKREACIJA I SPORT 866.000,00

0810 Aktivnost Donacije udrugama u sportu 697.000,00

73 3811 Gimnastički klub »Omišalj - Njivice« 75.000,00

74 3811 Jedriličarski klub »PESJA« 5.000,00

75 3811 Rukometni klub »Omišalj« Omišalj 170.000,00

77 3811 Kick-boxing - sportska udruga »Omišalj« 14.000,00

78 3811 Boćarski klub »Trstena« Njivice 50.000,00

79 3811 Nogometni klub »Krk« Krk 20.000,00

80 3811 Šah klub »Kijac« 12.000,00

81 3811 Streljački klub »Bodulka« 3.000,00

81.03 3811 Ronilački klub »Njivice« 15.000,00

81.04 3811 Nogometni klub »OŠK« 170.000,00

81.05 3811 SRD »Zubatac« Omišalj 10.000,00

81.06 3811 Boćarski klub »Omišalj« 3.000,00

81.1 3811 Veslački klub »Glagoljaš« 125.000,00

81.2 3811 Malonogometni klub »Njivice« 10.000,00

87.006 3811 DVD - aktivnosti podmlatka 15.000,00

0810 Aktivnost Pokroviteljstva i pomoći u sportu i tehničkoj kulturi 169.000,00

71 3299 Sportska natjecanja za Dan Općine 20.000,00

72 3811 Ostali programi u sportu i tehničkoj kulturi 45.000,00

72.01 3299 BIG OM - big game fishing 60.000,00

72.02 3299 Boksački susret 30.000,00

81.3 3811 Sportaš otoka Krka 14.000,00

Glava: 60 Udruge 237.000,00

Program UDRUGE GRAĐANA 237.000,00

0180 Aktivnost Donacije udrugama 237.000,00

82 3811 Udruga mladih - Maslina 5.000,00

83 3811 Udruga antifašista NOR-a 10.000,00

84 3811 Veterani Domov. rata - Omišalj 18.000,00

85 3811 Udruga političkih zatvorenika - Rijeka 2.500,00

85.1 3811 Udruga »Obitelj za mlade« 20.000,00

85.2 3811 Udruga za zaštitu životinja »Felix« 10.000,00

85.4 3811 Radionice za mlade 8.000,00

85.5 3811 Društvo za poljepšavanje Omišlja 110.000,00

86 3811 Udruga prijatelja »Omišalj -Taglio di Po« 12.000,00

87 3811 Ostale udruge građana 10.000,00

87.002 3811 Klub mladih Omišalj 20.000,00

87.003 3811 LD »Orebica« - LJ »Šljuka« 5.000,00

87.004 3811 Kinološko društvo 2.000,00

87.005 3811 Klub antifašista Omišalj 4.500,00

Glava: 65 Društveni centri 800.000,00

Program OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA - nabava i op. 800.000,00

0620 Kapitalni projekt Društveni centar »KIJAC« 250.000,00

89.08 3434 Rashodi poslovanja 80.000,00

89.09 3232 Uređenje objekta 50.000,00

89.8 4227 Nabava opreme 120.000,00

0620 Tekući projekt Dječji vrtić - Kijac 150.000,00

89.008 3232 Dječji vrtić Kijac - radovi 150.000,00

0620 Kapitalni projekt »Posujilnica« Omišalj 200.000,00

89.009 3232 »Posujilnica« - uređenje 170.000,00

90.001 4227 Nabava opreme 30.000,00

0620 Kapitalni projekt Dom »Hrvasko« Omišalj 200.000,00

90.002 3232 Dom »Hrvasko« - uređenje 170.000,00

90.003 4227 Nabava opreme 30.000,00

Glava: 70 Zdravstvo i socijalna skrb 1.028.000,00

Program POMOĆ ORGANIZACIJAMA, DOMAĆINSTVIMA I U. 1.028.000,00

0740 Aktivnost Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišalj 156.000,00

98.3 3237 »Romi u zajednici« 60.000,00

100 3811 Hitna medicinska pomoć 36.000,00

100.01 3811 Sufinanciranje turističke ambulante 40.000,00

100.1 3811 Specijalistički pregledi 20.000,00

1040 Aktivnost Pomoć domaćinstvima 771.000,00

89.1 3721 Pomoć obiteljima - pog. branitelji 3.000,00

91 3722 Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja 25.000,00

94 3722 Pomoć obiteljima - dječji vrtić 15.000,00

95 3722 Pomoć obiteljima - prijevoz 370.000,00

96 3722 Pomoć obiteljima - marende 25.000,00

97 3722 Pomoć obiteljima - kupnja namirnica 168.000,00

97.1 3722 Pomoć obiteljima - ogrijev 25.000,00

98 3722 Pomoć obiteteljima - školovanje 30.000,00

98.1 3721 Pomoć za novorođeno dijete 40.000,00

101 3811 Ostale potpore i donacije 70.000,00

1012 Aktivnost Pomoć udrugama za invalide i socijalnim ustanovama 101.000,00

102 3811 Županijske udruge (gluhi, slijepi i dr.) 15.000,00

103 3811 HVIDR-a - Krk 16.000,00

104 3811 Crveni križ 65.000,00

105 3811 Caritas 5.000,00

Glava: 80 Komunalno gospodarstvo 12.866.000,00

Program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.666.000,00

0510 Aktivnost Upravljanje otpadom 1.227.000,00

113 3234 Čišćenje javnih površina 950.000,00

119.1 3234 Odvoz otpada s javnih površina 122.000,00

119.2 3234 Ekološko-komunalne akcije 150.000,00

119.3 3234 Odvoz otpada iz poslovnih prostora 5.000,00

0520 Aktivnost Upravljanje otpadnim vodama 200.000,00

114 3232 Održavanje oborinske kanalizacije 200.000,00

0451 Aktivnost Objekti cestovnog prometa 1.605.000,00

110 3232 Održavanje nerazvrstanih cesta 1.295.000,00

110.2 3232 Održavanje javnih površina 310.000,00

0640 Aktivnost Javna rasvjeta 940.000,00

106 3223 Potrošnja javne rasvjete 400.000,00

107 3223 Potrošnja električne energije - javna površina 40.000,00

109 3232 Održavanje javne rasvjete 500.000,00

0660 Aktivnost Za ljepši Omišalj i Njivice 2.080.000,00

108 3225 Sitni inventar 130.000,00

117 3234 Opskrba vodom 150.000,00

118 3234 Ostale komunalne usluge 140.000,00

120 3234 Održavanje zelenih površina 1.610.000,00

132 4227 Nabava komunalne opreme 50.000,00

0133 Aktivnost Intelektualne usluge 389.000,00

122 3237 Intelektualne usluge 389.000,00

0810 Aktivnost Nadzor nad plažama 225.000,00

122.2 3237 Naknade za pomorsko dobro 225.000,00

Program IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.200.000,00

0490 Kapitalni projekt Izgradnja prometnica 1.380.000,00

90.01 4111 Zemljište 860.000,00

90.02 4264 Projekti 200.000,00

90.1 4213 Izgradnja prometnica 320.000,00

0610 Kapitalni projekt Izgradnja parkirališta 600.000,00

90.04 4213 Izvođenje radova 540.000,00

90.3 4264 Projekti 60.000,00

0520 Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije 425.000,00

125.02 4264 Projekti 225.000,00

125.1 3861 Stara jezgra Omišlja 200.000,00

0640 Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete 580.000,00

126 4214 Izgradnja javne rasvjete 530.000,00

126.1 4264 Projekti 50.000,00

0620 Kapitalni projekt Razvoj zajednice 590.000,00

137 4264 Prostorni planovi 590.000,00

0660 Kapitalni projekt Groblje »Sv. Duh« 70.000,00

130.1 4264 Projekt 70.000,00

0620 Kapitalni projekt Katastarska izmjera 1.000.000,00

135.1 3632 Katastarska izmjera 1.000.000,00

0455 Kapitalni projekt Koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka Krka 1.115.000,00

124 3861 Voda s kopna 675.000,00

124.1 3861 Namjensko povećanje cijene vode 440.000,00

0510 Kapitalni projekt Sanacija odlagališta komunalnog otpada »Treskavac« 440.000,00

124.2 3861 Zbrinjavanje komunalnog otpada 440.000,00

Glava: 90 Poduzetništvo 1.730.000,00

Program PROMICANJE I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 1.730.000,00

0421 Aktivnost Podrška razvoju poljoprivrede i stočarstva 55.000,00

139 3523 Subvencije - poljoprivreda i stočarstvo 35.000,00

140 3523 Subvencije - obrtnici 20.000,00

0490 Kapitalni projekt Servisna zona »PUŠĆA« 1.675.000,00

124.01 3237 Usluge nadzora 25.000,00

129.05 4214 Izgradnja platoa 250.000,00

130 4214 Kanalizacija 1.400.000,00

Glava: 100 Javne potrebe 1.445.000,00

Program RAZVOJ I ZAŠTITA ZAJEDNICE 1.445.000,00

0320 Aktivnost Protupožarna zaštita 490.000,00

142 3631 Tekuće pomoći - Vatrogasna zajednica 380.000,00

142.01 3811 DVD 110.000,00

0490 Aktivnost Gospodarenje nekretninama 905.000,00

114.001 4264 Projekti 100.000,00

114.02 4227 Oprema 300.000,00

114.1 3232 Održavanje zgrada 360.000,00

127 4214 Autokamp »Pušća« 35.000,00

128 4214 Spilja »Biserujka« 110.000,00

0436 Kapitalni projekt Plinofikacija 50.000,00

145.001 4264 Projekt distributivne mreže 50.000,00


Članak 3.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/10

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Dapčić, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/10

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Dapčić, v.r.

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Om  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr