SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
181

48.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 21. prosinca 2006. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi
za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Socijalni program) utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži na području Grada Vrbovskog u 2007. godini.

Članak 2.

Socijalnim programom utvrđuju se i osiguravaju sljedeći oblici pomoći i programe:

1. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu

novorođenčeta,

3. pravo na besplatni boravak djece u vrtiću,

4. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

5. pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima,

6. pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja,

6.1. pomoć za troškove najamnine,

6.2. pomoć za troškove komunalne naknade,

6.3. pomoć za troškove električne energije,

6.4. pomoć za troškove vode i otpadnih voda,

6.5. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća,

6.6. pomoć za troškove ogrjeva.

7. pravo na pomoć za troškove prijevoza,

8. pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u

učeničkom domu

9. pravo na jednokratne novčane pomoći,

10. pravo na pomoć u prehrani,

11. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

12. pravo na stipendiranje učenika i studenata,

13. sredstva za programe humanitarnih udruga i programe

udruga građana,

14. sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi,

15. »Pomoć u kući starijim osobama«.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2007. godinu.

Sredstva za realizaciju pomoći za troškove ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje sukladno članku 38. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Sredstva za realizaciju programa »Pomoć u kući starijim osobama« osiguravaju se temeljem Ugovora o suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 4.

Za realizaciju Socijalnog programa od točke 1. do 14. članka 2. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kuna, a raspoređuju se za:

1. Besplatnu prehranu dojenčadi 10.000,00

2. Pomoć u prehrani dojenčadi s medicinskim

indikacijama 5.000,00

3. Jednokratne novčane pomoći za oprema

novorođenčadi 80.000,00

4. Subvencioniranje smještaja djece u

Dječjem vrtiću 40.000,00

5. Besplatnu marendu učenika osnovne škole 70.000,00

6. Dopunski socijalni program za djecu i

mladež 31.100,00

7. Besplatni prijevoz učenika srednjih škola 53.500,00

8. Pomoć za smještaj u učeničkom domu 10.000,00

9. Stipendiranje studenata 170.400,00

10. Jednokratne novčane pomoći studentima 40.000,00

11. Podmirivanje troškova stanovanja 50.000,00

12. Dopunski socijalni program za starije osobe 40.000,00

13. Podmirivanje pogrebnih troškova 10.000,00

14. Troškovi ogrjeva 70.000,00

15. Jednokratne novčane pomoći 60.000,00

16. Pomoć u prehrani 85.000,00

17. Poboljšanja uvjeta stanova socijalno

ugroženih 50.000,00

18. Program ranog otkrivanja raka dojke

u žena 38.500,00

19. Aktivnosti humanitarnih udruga (185.500,00

kuna):

19.1. Gradsko društvo Crvenog križa za

djelatnost i programe 85.000,00

19.2. Gradsko društvo Crvenog križa za

službu traženja 34.000,00

19.3. Udruga HVIDR-a Gorski kotar 5.000,00

19.4. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika

Podružnica Rijeka 500,00

19.5. Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00

19.6. Udruga invalida distrofičara PGŽ 500,00

19.7. Društvo multiple skleroze Gorski kotar 1.000,00

19.8. Udruga invalida rada PGŽ 500,00

19.9. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00

19.10. Udruga umirovljenika Grada

Vrbovskog 20.000,00

19.11. Udruga umirovljenika

Vrbovsko-Lukovdol 9.000,00

19.12. Udruga umirovljenika Gomirje 5.000,00

19.13. Udruga žena »Gomirje« 3.000,00

19.14. Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke 500,00

19.15. Društvo dijabetičara Rijeka PGŽ

- Klub Vrbovsko 5.000,00

19.16. Hrvatska gorska služba spašavanja

Stanica Delnice 10.000,00

19.17. Za djelatnosti udruga koje se jave

tijekom godine 5.000,00

Članak 5.

Za realizaciju Socijalnog programa točke 15. članka 2. »Pomoć u kući starijim osobama« planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 796.390,00 kuna, a raspoređuju se za:

I. RASHODE ZA ZAPOSLENE 561.640,00

1. Osnovne plaće 458.640,00

2. Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00

3. Doprinosi poslodavca 79.000,00

II. MATERIJALNE RASHODE 168.750,00

1. Naknade za prijevoz i edukaciju zaposlenih 93.870,00

2. Uredski materijal i materijalni rashodi 18.000,00

3. Energija i komunalne usluge 24.000,00

4. Sitni inventar i autogume 5.000,00

5. Usluge telefona i pošte 9.280,00

6. Materijal i usluge za tekuće i investicijsko

održavanje 3.000,00

7. Zdravstvene usluge (obvezni zdravstveni

pregledi) 8.600,00

8. Ostale usluge (tehnički pregledi) 7.000,00

III. OSNOVNA OPREMA 66.000,00

1. Osnovna oprema (2 skutera) 30.000,00

2. Trimer kosilica i motorna pila 8.000,00

3. Uredski namještaj 8.000,00

4. Čistač snijega i kosilica 20.000,00


UKUPNO I. + II. + III. 796.390,00

Članak 6.

Raspored sredstava i ostvarivanje prava iz točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. članka 1. ovog Programa vršit će se temeljem pojedinačnih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine«, broj 46/04).

Pravo na učeničku i studentsku stipendiju ostvaruje se na način propisan Odlukom o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine«, broj 27/05) i Odlukom o uvjetima stipendiranja nadarenih studenata (»Službene novine«, broj 32/01 i 27/05), a stipendija se isplaćuje u ugovorom o stipendiji utvrđenom iznosu.

Troškovi dopunskog programa socijalne skrbi o starijim osobama, djeci i mladeži koji se realiziraju putem udruga, javnih ustanova ili doniranjem korisnika podmiruju se na temelju odluke Gradskog poglavarstva odnosno gradonačelnika, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Raspored sredstva za realizaciju Programa »Pomoć u kući starim osobama« vršit će se temeljem odredbi Ugovora o suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 550-06/06-01-30

Ur. broj: 2193-01-01/06-1

Vrbovsko, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr