SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
GRAD VRBOVSKO
181

38.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 16. i 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 21. prosinca 2006. godine donijelo je

PRORAČUN
Grada Vrbovskog za 2007. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Vrbovskog za 2007. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 24.876.000,00

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 94.000,00

RASHODI POSLOVANJA 26.202.000,00

RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.877.000,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK - 5.109.000,00


B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA 5.000.000,00


C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 130.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 21.000,00

NETO ZADUŽIVANJE

/FINANCIRANJE + 109.000,00


VIŠAK/MANJAK + RASP. SRED. IZ

PRETH. GODINA + NETO

ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda / primitaka i rashoda / izdataka Proračuna za 2007. godinu kako slijedi i to:


Pozicija Ek. klas. N a z i v Proračun


Ukupno prihodi 30.100.000,00

6 Prihodi poslovanja 24.876.000,00

61 Prihodi od poreza 13.886.437,00

611 Porez i prirez na dohodak 10.681.570,58

1 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 10.681.570,58

612 Porez na dobit 2.444.866,42

2 6121 Porez na dobit 2.444.866,42

613 Porezi na imovinu 390.000,00

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 90.000,00

3 6131 Porez na neobrđ,obrad.poljop.zemlj. 0,00

4 6131 Porez na neiskorištene poduz.nek. 0,00

5 6131 Porez na kuće za odmor 90.000,00

6 6131 Porez na korištenje javnih površina 0,00

7 6134 Porez na promet nekretnina 300.000,00

614 Porezi na robu i usluge 370.000,00

8 6142 Porez na potr.alk.i bezalk.pića 150.000,00

9 6145 Porez na tvrtku odn.naziv.tvrtke 220.000,00

63 Pomoći od subjekata unutar opće države 4.950.563,00

633 Pomoći iz proračuna 4.950.563,00

6331 Tekuće potpore iz proračuna 1.650.563,00

10 6331 Pomoći iz župan pror.ostale 63.043,00

11 6331 Pomoći iz Minist.gosp.za poduzet.zonu 1.000.000,00

13 6331 Pomoć iz Župan.za ogrjev soc.ugr. 47.520,00

14 6331 Minist.branitelja obitelji i međugen.solid. 500.000,00

16 6331 Pomoći iz Župan.za »Pomoć u kući« 40.000,00

6332 Kapitalne potpore iz proračuna 3.300.000,00

12 6332 Ministarstvo za zaštitu okoliša 300.000,00

15 6332 Kapitalne potpore iz Županije za izgrad.šport.dvor 3.000.000,00

64 Prihodi od imovine 844.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 130.000,00

17 6413 Kamate na depoz.po viđ. 130.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 714.000,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 500.000,00

18 6422 Prihodi od zakupa nekretnina 450.000,00

19 6422 Prihodi od stanarina 50.000,00

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 214.000,00

20 6423 Prihodi od spomeničke rente 13.000,00

21 6423 Nakn.za eksploatac.min.sir. 51.000,00

22 6423 Grobna naknada 150.000,00

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 5.175.000,00

651 Administrativne (upravne) pristojbe 75.000,00

23 6513 Prihodi od prodaje državnih biljega 75.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 5.100.000,00

6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 4.300.000,00

24 6523 Komunalni doprinos 2.500.000,00

25 6523 Komunalna naknada 1.800.000,00

26 6524 Doprinosi za šume 800.000,00

66 Ostali prihodi 20.000,00

661 Vlastiti prihodi 20.000,00

27 6612 Prih.od obav.ost.posl.vlast.djelat. 20.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 94.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 94.000,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 94.000,00

28 7211 Prihodi od prodaje stanova 94.000,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 130.000,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 130.000,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitn 30.000,00

29 8121 Povrat danih zajmova udrugama 20.000,00

30 8122 Povrat danih zajmova studentima 10.000,00

816 Primici (pov.) glav.zajm.danih trg.dr.obrt.,poduz. 100.000,00

31 8161 Povrat danih zajm.pod. 100.000,00

9 Vlastiti izvori 5.000.000,00

92 Rezultat poslovanja 5.000.000,00

922 Višak/manjak prihoda 5.000.000,00

32 9221 Raspoloživa sredstva iz prethod.god. 5.000.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 2.906.930,00

382 Kapitalne donacije 165.132,00

3821 Kapit.donac.za kupnju vatrogasnog vozila 165.132,00

386 Kapitalne pomoći 7.750.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i ost-financ.inst. i trg.društvima 7.250.000,00

3862 Kapit.donac.komunalcu za poboljšanje vodoopskrbe 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.877.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 600.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 600.000,00

4111 Uređenje poslovne zone 600.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.188.000,00

421 Građevinski objekti 2.365.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.900.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 465.000,00

422 Postrojenja i oprema 236.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 88.000,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 93.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 55.000,00

423 Prijevozna sredstva 30.000,00

4231 Terenska vozila 30.000,00

425 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00

4251 Nabava i sadnja ukrasnog raslinja 10.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 547.000,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 547.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 89.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 89.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 89.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 21.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 21.000,00

544 Otplata glavnice primljenih zajmova 21.000,00

5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih ba 21.000,00


II. POSEBNI DIO

Izdaci Proračuna u svoti 30.100.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:


Pozicija Ek.klas. N a z i v Proračun


Razdjel: 1 POGLAVARSTVO 22.686.243,00

Glava: 1 Predstavnička i izvršna tijel 1.020.111,00

PROGRAM GRADSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO 1.020.111,00

Aktivnost Izdaci gradskog vijeća i poglavarstva 1.020.111,00

1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00

2 3291 Troškovi gradskog vijeća i poglavarstva 330.944,00

3 3293 Reprezentacija 80.000,00

4 3299 Tekuća pričuva 369.167,00

5 3299 Izdaci za Dan grada 50.000,00

6 3431 Usluge platnog prometa 70.000,00

Glava: 2 Poduzetništvo 7.270.000,00

PROGRAM POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I MALOG GOSPODARSTVA 7.270.000,00

Aktivnost Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ek.poslovi 6.670.000,00

7 3521 Za razvoj poduzetništva-Poduzetnik II 400.000,00

8 3434 Kamate za poduzetničke kredite 100.000,00

9 3522 Osnivački ulog trg.društva »Bijela kosa« 5.000.000,00

10 3523 Za razvoj poduzetnoštva za mlade i žene 600.000,00

11 3523 Poduzetnički centar Vrbovsko 150.000,00

12 3522 Poticanje razvoja poljoprivrede 350.000,00

13 3521 Sufinanciranje programa »Regina«Info točka 70.000,00

Kapitalni projekt Poslovna zona 600.000,00

14 4111 Uređenje poslovne zone 600.000,00

Glava: 3 Donacije 970.000,00

PROGRAM DONACIJE 970.000,00

Aktivnost Donacije 970.000,00

15 3811 Vijeće srpske nacionalne manjine 50.000,00

16 3811 Troškovi rada mjesnih odbora 75.000,00

17 3811 Tekuće donacije polit.strankama 40.000,00

18 3811 Tekuće donac.Vatrogasnoj zajednici 350.000,00

19 3811 Tekuće donac.Turist.zajednici 80.000,00

20 3811 Tekuća donac.Veter.stanici za umjetno osjemenj. 60.000,00

21 3811 Za turističke manifestacije 30.000,00

22 3811 Donac Centr.za brd.plan.poljop. 15.000,00

23 3811 Donacije poljoprivrednicima 270.000,00

Glava: 4 Komunalna djelatnost 6.155.000,00

PROGRAM PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.139.000,00

Aktivnost Javne površine 489.000,00

24 3234 Čišćenje,košnja,uređenje i odvoz kr.otpada s jav.p 150.000,00

25 3234 Saniranje divljih deponija 130.000,00

26 3234 Obrezivanje krošnji stabala i ruš.na jav.površ. 25.000,00

27 3232 Održavanje dječjih igrališta 26.000,00

28 3236 Higijeničarska služba 35.000,00

29 3232 Održavanje po mjesnim odborima 60.000,00

30 3224 Održavanje opreme i potrošni materijal 10.000,00

31 3223 Motorni benzin i dizel gorivo 13.000,00

32 3232 Održavanje javnih zdenaca i ostalog 40.000,00

Aktivnost Nerazvrstane ceste 1.100.000,00

33 3234 Troškovi zimskog čišćenja cesta i održ.neraz.cesta 900.000,00

34 3232 Popravak,proš.usjeka,nepr.zavoja,nasip.cesta i put 200.000,00

Aktivnost Javna rasvjeta 550.000,00

35 3223 Javna rasvjeta 380.000,00

36 3232 Održavanje i popravak javne rasvjete 110.000,00

37 3224 Održavanje metalnih stupova javne rasvjete 25.000,00

38 3232 Ukrašavanje grada za Božić i Novu godinu 35.000,00

PROGRAM PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.016.000,00

Kapitalni projekt Javne površine 269.000,00

39 4214 Sanacija zida u Dobri 20.000,00

40 4214 Sanacija ograde Željeznička ulica 20.000,00

41 4223 Označavanje parkirnih mjesta 15.000,00

42 4214 Postava dječjeg igrališta V.Jadrč 24.000,00

43 4214 Obnova i postava autobusnih stajališta 100.000,00

44 4223 Postava prometnih znakova 15.000,00

45 4227 Nabava i postava klupa za sjedenje 15.000,00

46 4223 Postava koševa za otpatke 10.000,00

47 4251 Nabava i sadnja ukrasnog raslinja 10.000,00

48 4227 Postavljanje oglasnih panoa 40.000,00

Tekući projekt Kreditiranje 21.000,00

49 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih ba 21.000,00

Kapitalni projekt Nerazvrstane ceste 1.900.000,00

50 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.900.000,00

Kapitalni projekt Javna rasvjeta 151.000,00

51 4214 Rješavanje rasvjete Istarska ul. 21.000,00

52 4214 Rješavanje rasvjete Školska Moravice 30.000,00

53 42149 Postavljanje novih rasvjetnih tijela po prij.MO 100.000,00

Kapitalni projekt Opskrba pitkom vodom 500.000,00

54 3862 Kapit.donac.komunalcu za poboljšanje vodoopskrbe 500.000,00

Kapitalni projekt Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 1.000.000,00

55 3861 Nastavak izgradnje kanalizacije-dokumentacija 1.000.000,00

Kapitalni projekt Odlaganje komunalnog otpada 175.000,00

56 3861 Kapit.donac.za sanac.deponije Cetin 150.000,00

57 4223 Nabava kontejnera za reciklažu staklenog otpada 25.000,00

Glava: 5 Groblja 209.000,00

PROGRAM GROBLJA 209.000,00

Aktivnost Održavanje grobalja 120.000,00

58 3234 Troškovi odvoza smeća 100.000,00

59 3223 Električna energija 20.000,00

Kapitalni projekt Zaštitni zidovi groblja 89.000,00

60 4511 Ulaganje u groblje Gomirje 50.000,00

61 4511 Ulaganje u groblje Plemenitaš 24.000,00

62 4511 Ulaganje u groblje Damalj 15.000,00

Glava: 6 Kapitalna ulaganja 6.812.132,00

PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA 6.812.132,00

Kapitalni projekt Kapitalna ulaganja 6.812.132,00

63 3821 Kapit. donac. za kupnju vatrogasnog vozila 165.132,00

64 3861 Kapitalna donac. Komunalcu, za ICD 100.000,00

65 3861 Učešće u gradnji sportske dvorane 6.000.000,00

66 4264 Plan rješenja sportsko rekreacijskog centra Krš 240.000,00

67 4264 Urbanistički plan uređenja grada Vrbovsko (UPU-1) 233.000,00

68 4264 Izrada plana intervencije zaštite okoliša 50.000,00

69 4264 Izrada geodetskih podloga 24.000,00

Glava: 7 Stambena i ostala djelatnost 250.000,00

PROGRAM STAMBENA I OSTALA DJELATNOST 250.000,00

Aktivnost Stambena i ostala djelatnost 250.000,00

70 3232 Tekuće i inv.održ.stamb.zgrada 100.000,00

71 3232 Adaptacija stanova za soc.slučajeve 50.000,00

72 3232 Adaptacija poslovnog prostora 100.000,00


Razdjel: 2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.413.757,00

Glava: 1 PROGRAM JAVNIH POTR.U PRED. 1.003.120,00

PROGRAM PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLKOM ODGOJU

I NAOBRAZBI 1.003.120,00

Aktivnost Dječji vrić 860.000,00

73 3811 Dječji vrtić »Bambi« Vrbovsko 860.000,00

Aktivnost Osnovna škola 44.120,00

74 3811 O.Š. »I.G.Kovačić«,za takmičenje»Znanost mladima« 3.620,00

75 3811 Nagrade učenicima 1.500,00

76 3811 Nabava kjnjiga za školske knjižnice 8.000,00

77 3811 Obuka neplivača 12.000,00

78 3811 Globe program-Oprema za mjerenje atmosf.prilika 5.000,00

79 3811 Školska zaduga »Kamačnik« 9.000,00

80 3811 Oprema za dodat.nastavu za nacional.manjine 5.000,00

Aktivnost Glazbena škola 25.000,00

81 3811 Puhačka sekcija DVD-a Vrbovsko 25.000,00

Aktivnost Srednja škola 24.000,00

82 3811 ŽTŠ Moravice nabava informatičke opreme 21.000,00

83 3811 Nagrade učenicima 3.000,00

Aktivnost Dječja udruga 50.000,00

84 3811 Društvo »Naša djeca« Vrb. osn. akt. i lik. radion. 15.000,00

85 3811 Engleski jezik u Dječjem vrtiću 5.000,00

86 3811 Društvo »Naša djeca« - blagd. akt. i darivanje djece 30.000,00

Glava: 2 PROGRAM JAVNIH POTR.U KULT. 560.000,00

PROGRAM PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 560.000,00

Aktivnost Donacije udrugama kulture 310.000,00

87 3811 »Narodno sveučilište« 100.000,00

88 3811 Goranovo proljeće Lukovdol 15.000,00

89 3811 DVD-u Vrbovsko za puhački orkestar 35.000,00

90 3811 Udruženje mažoretkinja »Korak po korak« 20.000,00

91 3811 KUD-u »Ivan Gora Kovačić« Vrbovsko 15.000,00

92 3811 O.Š. »I. G. K.«, Vrbovsko, za rad s nad. djecom, Lidrano 2.000,00

93 3811 KUD-u »Željezničar« Moravice 10.000,00

94 3811 KUD-u Gomirje 10.000,00

95 3811 Crkvenom horu »Vladika Danilo Jakšić« 5.000,00

96 3811 Oblikovnoj likovnoj radionici Plemenitaš 15.000,00

97 3811 KUD-u »Frankopan« Severin na Kupi 20.000,00

98 3811 Udruzi žena »PRI KUPE« 20.000,00

99 3811 Galeriji Alrauna, Velinka Burić 5.000,00

100 3811 SKD Prosvjeta Pododbor Moravice 5.000,00

101 3811 SKD »Prosvjeta«Gomirje 10.000,00

102 3811 ŽTŠ Moravice, kermičarska radionica 4.000,00

103 3811 Mesopusnoj udruzi Jablan 6.000,00

104 3811 Neraspoređena sredstva 13.000,00

Aktivnost Održavanje objekata 250.000,00

105 3232 Tekuće i investicijsko održavanje domova 200.000,00

106 3223 Ostali troškovi 50.000,00

Glava: 3 PROGRAM JAVNIH POTR. U ŠPORT 770.310,00

PROGRAM PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 770.310,00

Aktivnost Donacije športskim društvima 437.310,00

107 3811 KK »Kamačnik« Vrbovsko 16.000,00

108 3811 KK »Gomirje« Gomirje 16.000,00

109 3811 KK »Vrbovsko« Vrbovsko 16.000,00

110 3811 KK»Željezničar« Moravice 14.000,00

111 3811 KK »Policajac« Vrbovsko 14.000,00

112 3811 Nogometni klub »Vrbovsko«,Vrbovsko 80.000,00

113 3811 Nogometni klub »Gomirje«,Gomirje 80.000,00

114 3811 Nogometni klub »Željezničar«, Moravice 80.000,00

115 3811 Nogometna škola 24.000,00

116 3811 Šahovski klub »Goran«,Vrbovsko 35.000,00

117 3811 Školski športski klub »Goran«Vrbovsko 3.560,00

118 3811 Školski šport klub »Goran« Vrb.za opremu 10.000,00

119 3811 Školski šporstki klub ŽTŠ 3.560,00

120 3811 Športsko ribolovno društvo »Kamačnik« 6.530,00

121 3811 Športsko rekreacijsko društvo »Žena« 2.970,00

122 3811 Skijaški klub Lovnik 3.750,00

123 3811 Hrvatsko planin.druš. »Željezničar«,Moravice 2.970,00

124 3811 Planinarsko društvo »Kozarac« 2.970,00

125 3811 Športsko društvo »Osojnik« 3.000,00

126 3811 Športsko društvo Jablan 3.000,00

127 3811 Ženski rukmetni klub Vrbovsko 20.000,00

Aktivnost Održavanje sportskih objekata 183.000,00

128 3223 Troškovi energije sportskih objekata 50.000,00

129 3232 Tekuće i investicijsko održavanje 123.000,00

130 3234 Komunalne usluge 10.000,00

Kapitalni projekt Rasvjeta na nogometnom igralištu 150.000,00

131 4214 Rasvjeta na nogometnom igralištu u Vrbovskom 150.000,00

Glava: 4 SOCIJALNI PROGRAM 1.100.000,00

PROGRAM PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 1.100.000,00

Aktivnost Naknade građanima i kućanstvima 913.500,00

132 3722 Besplatna prehrana dojenčadi 10.000,00

133 3722 Prehrana dojenčadi s medecinskim indikacijama 5.000,00

134 3721 Pomoć za opremu novorođenčadi 80.000,00

135 3721 Subv.troškova smješt.djece u vrtić 40.000,00

136 3722 Besplatna marenda za učen.osn.škola 70.000,00

137 3721 Dopunski socijalni program za djecu i mladež 31.100,00

138 3721 Pomoć za troškove prijevoza učenika srednjih škola 53.500,00

139 3721 Pomoć za smješt.u učeničkom domu 10.000,00

140 3721 Stipendiranje studenata 170.400,00

141 3721 Jednokratne novčane pomoći studentima 40.000,00

142 3721 Pomoć za podmirivanje trošk.stanovanja 50.000,00

143 3721 Dopunski socijslni program za starije osobe 40.000,00

144 3721 Podmirivanje pogrebnih troškova 10.000,00

145 3721 Troškovi ogrjeva 70.000,00

146 3721 Jednokratne novčane pomoći 60.000,00

147 3722 Pomoć u prehrani 85.000,00

148 3721 Poboljšanja uvjeta stanova socijalno ugroženih 50.000,00

149 3721 Program ranog otkrivanja raka dojke u žena 38.500,00

Aktivnost Humanitarne udruge i udruge građana 186.500,00

150 3811 Donacija Grad.Crvenom križu 85.000,00

151 3811 Gradski crveniu križ-služba traženja 34.000,00

152 3811 Udruga HVIDR-a Gorski kotar 5.000,00

153 3811 Hrvat.društvo polit.zatvorenika Podr.Rijeka 500,00

154 3811 Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00

155 3811 Udruga invalida distrofičara PGŽ 500,00

156 3811 Hrvatsko društvo multiple skleroze Rijeka 1.000,00

157 3811 Udruga invalida rada PGŽ 500,00

158 3811 Udruga slijepih PGŽ 2.000,00

159 3811 Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog 20.000,00

160 3811 Udruga umirovljnika Vrbovsko-Lukovdol 9.000,00

161 3811 Udruga umirovljenika Gomirje 5.000,00

162 3811 Udruga žena Gomirje 3.000,00

163 3811 Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke 500,00

164 3811 Društvo dijabetičara Klub Vrbovsko 5.000,00

165 3811 Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Delnice 10.000,00

166 3811 Za djelat.udruga koje se jave tijekom godine 5.000,00

Glava: 5 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA 796.390,00

PROGRAM »POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA« 796.390,00

Aktivnost Izdaci zaposlenih 561.640,00

167 3111 Plaće za djelatnike »Pomoć u kući« 458.640,00

168 3121 Ostali rashodi za zaposlene 24.000,00

169 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 79.000,00

Aktivnost Materijalni rashodi 168.750,00

170 3212 Naknade za prijevoz i edukaciju zaposlenih 93.870,00

171 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.000,00

172 3223 Energija 24.000,00

173 3224 Materijal i usluge za tekuće i invest.održavanje 3.000,00

174 3225 Sitni inventar i auto gume 5.000,00

175 3231 Usluge telefona i pošte 9.280,00

176 3232 Ostale usluge 7.000,00

177 3236 Zdravstvene usluge 8.600,00

Kapitalni projekt Osnovna oprema 66.000,00

178 4221 Uredska oprema i namještaj 8.000,00

179 4223 Oprema za održavanje okućnica 8.000,00

180 4223 Čistač snijega i koslilica 20.000,00

181 4231 Terenska vozila 30.000,00

Glava: 6 UPRAVNI ODJEL 3.183.937,00

PROGRAM UPRAVNI ODJEL 3.183.937,00

Aktivnost Izdaci gradske uprave 3.103.937,00

182 3111 Plaće za redovan rad 1.670.760,00

183 3121 Rashodi za zaposlene (Kolekt.ug) 294.037,00

184 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje 328.140,00

185 3211 Dnevnice za službena putovanja 12.000,00

186 3211 Naknade za prijevoz na služb.putu 8.000,00

187 3212 Nakn.za prijevoz na pos.i s posla 120.000,00

188 3221 Uredski materijal 40.000,00

189 3225 Nabava sitnog inventara 5.000,00

190 3221 Stručna literatura 15.000,00

191 3223 Električna energija 15.000,00

192 3223 Troškovi grijanja 100.000,00

193 3231 Usluge telefona, telefaksa 80.000,00

194 3231 Poštarina 50.000,00

195 3232 Izd.tekuć.i invest.održ.uprav.zgr. 20.000,00

196 3232 Tekuće i invest.održ.opreme 30.000,00

197 3232 Izdaci tek.i inv.održ.prijevoz.sredstava 50.000,00

198 3233 Tisak-objava akata i oglasa 80.000,00

199 3233 Tisak-objava kronike u Goranskom novom listu 51.000,00

200 3234 Komunalne usluge 25.000,00

201 3237 Troškovi savjetovanja 15.000,00

202 3237 Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika 10.000,00

203 3238 Rčunalne usluge - softverska podrška 60.000,00

204 3292 Premije osiguranja 25.000,00

Kapitalni projekt Kapitalni projekt 80.000,00

205 4221 Nabava računalne opreme 20.000,00

206 4221 Nabava uredskog namještaja 10.000,00

207 4221 Nabava uredske tehnike 20.000,00

208 4221 Ostala uredska oprema 30.000,00


III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.

Klasa: 400-08/06-01-3

Ur. broj: 2193-01-03/06-3

Vrbovsko, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr