SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
181

31.

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04 i 178/84) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine donosi

Stranica5162—broj54 Srijeda,27.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Donosi se program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga koji se financira iz sredstava komunalne naknade u 2007. godini.

Članak 2.

Sredstva komunalne naknade u iznosu od kn 650.000,00 raspoređuju se:

1. Čišćenje i održavanje javnih površina kn 430.000,00

a.) Javno prometne površine

- redovno pometanje kn 180.000,00

- odvoz krupnog otpada kn 60.000,00

- građ. i obrtnički radovi održavanja kn 23.300,00

b.) Zelene površine

- redovno održavanje kn 95.000,00

- pojačano održavanje kn 20.000,00

c.) Ostalo

- obvezna dezinsekcija, deratizacija

i dezinfekcija kn 16.000,00

- higijeničarska služba kn 11.000,00

- zbrinjavanje otpada kn 24.700,00

2. Javna rasvjeta kn 220.000,00

- utrošak električne energije kn 170.000,00

- održavanje kn 50.000,00

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo Općine Mošćenička Draga zasebnim odlukama pojedinačno će odobravati raspored sredstava iz članka 2. točke 1. stavka 3. podtočke »a« i stavka 2. podtočke »b« ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/30

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr