SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
181

27.

Na osnovi članka 2. Zakona o o finaciranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine, broj 47/90 i 27/93) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 33/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici 18. prosinca 2006. donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života Općine Mošćenička Draga ovisno o potrebama i postignutom razvitku kulture i kulturnih djelatnosti.

Članak 2.

U Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2007. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 509.000,00 kuna za:

1. redovni rad knjižnica Mošćenička Draga

i Brseč kn 50.000,00

2. nabava knjiga i knjižne građe kn 20.000,00

3. finaciranje redovnih aktivnosti Udruga

iz oblasti kulture kn 5.000,00

4. Katedra čakavskog sabora Općine

Mošćenička Draga - redovna djelatnost kn 20.000,00

5. Katedra čkavskog sabora Općine

Mošćenička Draga - trajna kulturna

dobra kn 10.000,00

6. Pjevački zbor Sv. Andrija kn 5.000,00

7. Potpore za tiskanje knjiga kn 1.000,00

8. Projekti u kulturi izvan područja Općine kn 30.000,00

9. Tradicijski običaji - maškare kn 18.000,00

10. Obnova i zaštita nepokretnih kulturnih

dobara kn 350.000,00

Članak 3.

Doznake sredstava iz članka 2. od točke 3. do 10. vrši se po pojedinačnim odobrenjima Općinskog poglavarstva Općine Mošćenička Draga.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine

Klasa: 011-01/06-01/31

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr