SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
181

26.

Na osnovi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 18. prosica 2006. godine, donosi

PRORAČUN
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2007. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA


PLAN 2007.


UKUPNE PRIHODE 6.105.500,00


PRIH. OD POSLOVANJA 5.580.500,00


PRIH. OD PROD. IMOVINE 525.000,00


VIŠAK PRIHODA IZ PRET. GOD.


UKUPNI RASHODI 5.120.500,00


RASHODI POSLOVANJA 3.683.132,00


NAB. NEFIN. IMOVINE 1.437.368,00


PRIM. OD ZADUŽIVANJA


IZD. ZA OTPL. ZAJMOVA 985.000,00


NETO FINANCIRANJE -985.000,00


Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i izdataka, i to:

RAČUN PRIHODA I IZDATAKA
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2007. GODINU
OPĆI DIO


Poz. Ek. Klas. N A Z I V PLAN 2007.


6 PRIHODI POSLOVANJA 5.580.500,00 61 PRIHODI OD POREZA 2.160.000,00 611 PRIHODI OD POREZA 1.100.000,00 1 611 11 POREZ NA DOHODAK 1.100.000,00 612 POREZ NA DOBIT 60.000,00 2 612 11 POREZ NA DOBITAK 60.000,00 613 POREZI NA IMOVINU 735.000,00 3 613 14 POREZ NA KUĆE ZA ODMOR 105.000,00 4 613 41 POREZ NA PROMET NEKRETNINA 600.000,00 5 613 42 POREZ NA PROM.NAMJENE ZEMLJIŠTA 30.000,00 614 POREZI NA ROBU I USLUGE 265.000,00 6 614 24 POREZ NA POTROŠNJU 110.000,00 7 614 53 POREZ NA TVRTKU 155.000,00 63 POMOĆI 950.000,00 633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 800.000,00 8 633 22 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP.PRORAČUNA 400.000,00 9 633 12 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPAN. PRORAČUNA 400.000,00 634 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA 150.000,00 10 634 12 OSTALE TEKUĆE POMOĆI 150.000,00 64 PRIHODI OD IMOVINE 1.120.000,00 641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 11 641 32 KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU 10.000,00 642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.110.000,00 12 642 14 NAKN. ZA KONC.ODOBR. NA POM.DOBRU 70.000,00 13 642 21 PRIH OD ZAKUPA NEKRETNINA 400.000,00 14 642 29 OSTALI PRIHODI OD IZNAJ.I ZAK.IMOVINE 290.000,00 15 642 36 SPOMENIČKA RENTA 350.000,00 65 PRIH. OD ADMINISTR.PRISTOJBI 1.350.500,00 651 ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 197.500,00 16 651 11 DRŽAVNE UPRAVNE PRISTOJBE 1.000,00 17 651 41 BORAVIŠNA PRISTOJBA 196.500,00 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.153.000,00 18 652 31 KOMUNALNI DOPRINOSI 500.000,00 19 652 32 KOMUNALNE NAKNADE 650.000,00 20 652 40 ŠUMSKI DOPRINOS 3.000,00 7 PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 525.000,00 71 PRIH. OD PRODAJE NEPROIZ.IMOVINE 500.000,00 21 711 12 ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500.000,00 72 PRIHODI OD PROD. PROIZV. IMOVINE 25.000,00

Srijeda,27.prosinca2006. Stranica5157—broj54

SLUŽBENENOVINE

22 721 19 OSTALI STAMBENI OBJEKTI 25.000,00 3 UKUPNO RASHODI 3.683.132,00 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 140.080,00 311 PLACE 116.100,00 311 11 PLAĆE ZA ZAPOSLENE 116.100,00 312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.000,00 312 13 DAROVI 1.000,00 312 19 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.000,00 313 DOPRINOSI NA PLACE 19.980,00 313 21 DOPRINOS ZA ZDR.OSIGURANJE 18.000,00 313 31 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE 1.980,00 32 MATERIJALNI RASHODI

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.600,00 321 21 NAKNADA ZA PRIJEVOZ S POSLA 3.600,00 321 22 NAKNADA ZA RAD NA TERENU 10.000,00 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 264.500,00 322 11 UREDSKI MATERIJAL 14.000,00 322 12 LITERATURA 5.000,00 322 14 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 1.000,00 322 16 MATERIJAL ZA ZA HIG.POTREBE 1.000,00 322 19 OSTALI MATERIJALI 1.000,00 322 31 ELEKTRIČNA ENERGIJA 173.000,00 322 39 OSTALI MATERIJAL ZA ENERG(NAFTA) 15.000,00 322 42 MATERIJAL ZA TEK I INV. ODRŽ.OPREME 50.000,00 322 43 ODRŽAVANJE OPREME 2.500,00 322 51 SITNI INVENTAR 2.000,00 323 RASHODI ZA USLUGE 1.165.328,00 323 11 USL TELEF. , MOBITELA I FAKSA 30.000,00 323 13 POŠTARINA 5.000,00 323 21 TEKUĆA ODRŽAVANJA 109.000,00 322 44 TEKUĆA ODRŽAVANJA-TURIZAM 200.000,00 323 41 OPSKRBA VODOM 6.800,00 323 42 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA 500,00 323 45 USL. ČIŠĆENJA,PRANJA I SL. 180.000,00 323 49 OSTALE KOMUNALNE USLUGE 466.200,00 323 73 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNIH SAVJ. 55.000,00 323 74 KNJIGOVODSTVENE USLUGE 59.828,00 323 76 USLUGE VJEŠTAČENJA 10.000,00 323 89 INFORMATIČKE USLUGE 18.000,00 323 91 GRAFIČKE,TISKAR.USLUGE I SL 5.000,00 323 99 OBJAVA AKATA I NATJEČAJA 20.000,00 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL 156.000,00 329 11 NAKNADE ČLANOVA PREDST.TIJELA 100.000,00 329 22 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE 11.000,00 329 31 REPREZENTACIJA 45.000,00 34 FINANCIJSKI RASHODI 406.000,00 342 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE 380.000,00 342 21 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE 380.000,00 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 26.000,00 343 11 USLUGE BANAKA 6.000,00 343 49 SUDSKE PRISTOJBE 10.000,00 343 13 USLUGE PLATNOG PROMETA POR-UP. 10.000,00 35 SUBVENCIJE 363.083,00 352 SUBVENCIJE TRGOV.DRUŠ IZVAN J.S. 363.084,00 352 21 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM. DRUŠTVIMA 333.084,00 352 32 SUBV. OBRT I MAL. POD. 30.000,00 36 POMOĆI 33.500,00 363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE 33.500,00 363 12 TEKUĆE POMOĆI ZAVODIMA 33.500,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA. 56.100,00 372 OSTALE NAKN.GRAĐ.IZ PRORAČUNA 56.100,00 372 13 POMOĆ HENDIKEPIRANIM OSOBAMA 10.000,00 372 15 STIPENDIJE I ŠKOLARINE 10.000,00 372 19 OSTALE NAKNADE IZ PROR. U NOVCU 18.500,00 372 21 SUFINCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA 14.000,00 371 11 POMOĆ I NJEGA U KUĆI 3.600,00 38 OSTALI RASHODI 1.084.940,00 381 TEKUĆE DONACIJE 1.084.940,00 381 11 DONACIJE MEDICINSKE USTANOVE 46.500,00

Stranica5158—broj54 Srijeda,27.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

381 14 TEKUĆE DONACIJE DVD, STRANKE 109.440,00 381 15 TEKUĆE DONACIJE ŠPORT 240.000,00 381 19 TEKUĆE DON. ŠKOLA, D. VRTIĆ, KULTURA 689.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.437.368,00 42 RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUGOTR. IMOV. 1.376.500,00 421 49 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.376.500,00 422 19 OSTALA OPREMA, URED 25.000,00 426 41 PROSTORNI PLANOVI 35.868,00 5 OTPLATA GLAVNICE KREDITA 985.000,00 52 OTPLATA GLAVNICE KREDITA 985.000,00 524 12 OTPLATA GLAVNICE KREDITA 985.000,00


II. POSEBNI DIO PRORAČUNA


RAZDJEL I. OPĆINSKO POGLAVARSTVO I VIJEĆE 3.050.624,00 GLAVA 1 NAKNADE ZA RAD TIJELA 150.000,00 1 323 73 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNIH SAVJ. 50.000,00 2 329 11 NAKNADE POGLAVARSTVO I VIJEĆE 100.000,00 GLAVA 2 REPREZENTACIJA 45.000,00 3 329 31 REPREZENTACIJA 45.000,00 GLAVA 3 FINANCIJSKI RASHODI 380.000,00 4 342 21 KAMATE NA PRIM.ZAJM. 380.000,00 GLAVA 4 OTPLATA GLAVNICE KREDITA 985.000,00 34 524 12 OTPLATA GLAVNICE 985.000,00 GLAVA 5 SUBVENCIJE 363.084,00 5 352 21 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 333.084,00 6 352 32 SUBVENCIJE OBRT, MALO I SREDNJE PODUZ. 30.000,00 GLAVA 6 SOCIJALNA SKRB 155.600,00 7 372 13 POMOĆI HENDIK.. OSOBAMA 10.000,00 9 372 19 OSTALE NAKNADE IZ RORAČUNA 18.500,00 10 372 21 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA 14.000,00 25 381 19 SUFINANCIRANJE DJEČJI VRTIĆ 90.000,00 32 363 12 TEKUĆE POMOĆI 4.500,00 12 381 19 TEKUĆE DONACIJE CRVENI KRIŽ 15.000,00 371 11 POMOĆ I NJEGA U KUĆI 3.600,00 GLAVA 7 ZDRAVSTVO 46.500,00 13 381 11 NM HITNA MEDICINSKA POMOĆ 26.000,00 14 381 11 TURISTIČKA AMBULANTA 16.500,00 15 381 11 AMBULANTA BRSEČ 4.000,00 GLAVA 8 POLITIČKE STRANKE 1.440,00 16 381 14 TEKUĆE DONACIJE SDP, PGS, HSS 1.440,00 GLAVA 9 SPORT 240.000,00 17 381 15 TEKUĆE DONACIJE SPORTSKE UDRUGE 20.000,00 18 381 15 TEKUĆE DONACIJE NK DRAGA 70.000,00 19 381 15 TEKUĆE DONACIJE SD DRAGA 150.000,00 GLAVA 10 VATROGASTVO 108.000,00 20 381 14 TEKUĆE DONACIJE DVD SISOL 40.000,00 21 381 19 TEKUĆE DONACIJE JVP OPATIJA 68.000,00 GLAVA 11 OBRAZOVANJE I KULTURA 547.000,00 22 381 19 TEKUĆE DONACIJE ŠKOLSTVO 28.000,00 08 381 19 STIPENDIJE I ŠKOLARINE 10.000,00 23 381 19 TEKUĆE DONACIJE GRADSKA KNJ. I ČIT. 70.000,00 24 381 19 TEKUĆE DONACIJE KATEDRA ČAK. SABORA 30.000,00 26 381 19 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U KULTURI 350.000,00 28 381 19 TEKUĆE DONACIJE KULTURA 5.000,00 33 381 19 TEKUĆE DON. PJEV. ZBOR SVETI ANDRIJA 5.000,00 34 381 19 PROJEKTI U KULTURI IZVAN PODRUČJA OPĆINE 30.000,00 35 381 19 POTPORE AUTORIMA ZA TISKANJE KNJIGA 1.000,00 36 381 19 DONACIJA MAŠKARE 15.000,00 36 381 19 DONACIJA MAŠKARE PRIJEVOZ 3.000,00 GLAVA 12 TEKUĆE POMOĆI PO ODLUKAMA 29.000,00 32 363 12 TEKUĆE POTPORE ZAVODIMA 10.000,00 37 363 12 SUFINANCIRANJE ODO. 15.000,00 38 363 12 TEKUĆA POTPORA, BORCI 3.000,00 39 363 12 TEKUĆA POTPORA, GSS 1.000,00


RAZDJEL II. UPRAVNI ODJEL 463.808,00 GLAVA 1 REDOVITI RAD UPR. ODJELA 438.808,00 40 311 11 PLAĆE ZA ZAPOSLENE 116.100,00 41 312 13 DAROVI 1.000,00

Srijeda,27.prosinca2006. Stranica5159—broj54

SLUŽBENENOVINE

42 312 19 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.000,00 43 313 21 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 18.000,00 44 313 31 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE 1.980,00 45 321 21 NAKNADA ZA PRIJEVOZ S POSLA 3.600,00 46 321 22 NAKNADA ZA RAD NA TERENU 10.000,00 47 322 11 UREDSKI MATERIJAL 14.000,00 48 322 12 LITERATURA 5.000,00 49 322 14 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 1.000,00 50 322 16 MATERIJAL ZA HIG. POTREBE I NJEGU 1.000,00 51 322 19 OSTALI MATERIJALI 1.000,00 52 322 31 ELEKTRIČNA ENERGIJA 3.000,00 53 322 39 MATERIJAL ZA PROIZV.ENERG/NAFTE/ 15.000,00 54 322 42 MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽ.OPREME 50.000,00 55 322 43 MATERIJAL ZA ODRŽ. OPREME 2.500,00 56 322 51 SITNI INVENTAR 1.000,00 57 323 11 USLUGE TELEFONA I FAKSA 30.000,00 58 323 13 POŠTARINA 5.000,00 59 323 41 OPSKRBA VODOM 800,00 60 323 42 IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA 500,00 70 323 49 OSTALE KOMUNALNE USLUGE 500,00 71 323 73 USLUGE ODVJETNIKA I PRAV.SAVJET 5.000,00 72 323 74 KNJIGOVODSTVENE USLUGE 57.828,00 72 323 74 KNJIGOVOD. USLUGE GRAD OPATIJA 2.000,00 73 323 76 USLUGE VJESTACENJA 10.000,00 74 323 80 INFORMATICKE USLUGE 18.000,00 75 323 91 GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE I SL. 5.000,00 76 323 99 OBJAVA AKATA I OGLAŠAVANJE 20.000,00 81 329 22 PREMIJE OSIGURANJA 11.000,00 77 343 12 USLUGE PLATNOG PROMETA 6.000,00 78 343 49 SUDSKE PRISTOJBE 10.000,00 79 343 13 USLUGE PLATNOG PROMETA POREZ.UPR. 10.000,00 GLAVA 2 OPREMA 25.000,00 80 422 19 OPREMA URED 25.000,00


RAZDJEL III. KOMUNALNI SUSTAV 2.591.068,00 GLAVA 1 JAVNA RASVJETA 220.000,00 90 322 31 ELEKTRICNA ENERGIJA 170.000,00 91 323 21 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 50.000,00 GLAVA 2 TURIZAM,JAVNE I ZELENE POVRŠINE 592.700,00 100 322 42 PRIPREMA TURISTICKE SEZONE 80.000,00 101 322 42 REDOVNO ODRŽ.POMOR.DOBRA 120.000,00 102 322 51 SITNI INVENTAR 1.000,00 103 323 41 OPSKRBA VODOM 6.000,00 104 323 45 USLUGE ČIŠĆENJA 180.000,00 105 323 49 ODVOZ KRUPNOG OTPADA 60.000,00 106 323 49 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRSINA 95.000,00 107 323 49 ODRŽAV. ZELENIH POVRŠINA POJAČANO 20.000,00 108 323 49 SLIVNA VODNA NAKNADA 6.000,00 117 323 49 NAKNADA ZA ZBRINJAVANJE OTPADA 24.700,00 GLAVA 3 ODRŽAVANJE STANOVI I POSL. PROSTOR 59.000,00 109 323 21 TEKUĆA PRIČUVA STANOVI 2.000,00 110 323 21 TEKUĆE ODRŽAVANJE STANOVI 7.000,00 111 323 21 TEKUĆE ODRŽAVANJE POSL. PROSTOR 50.000,00 GLAVA 4 NERAZVRSTANE CESTE 260.000,00 112 323 49 NERAZVRSTANE CESTE 250.000,00 118 323 49 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 10.000,00 GLAVA 5 ODRŽAVANJE POVRŠINA I LUKE 47.000,00 29 381 19 TEKUĆE DONACIJE LUČKA UPRAVA 20.000,00 30 381 19 TEKUĆE DONACIJE HIGJEN. SLUŽBA 11.000,00 31 381 19 TEKUĆE DON.DEZINSEK. I DERATIZACIJA 16.000,00 GLAVA 6 PROSTORNO PLANIRANJE 35.868,00 116 426 41 PROSTORNI PLANOVI 35.868,00 GLAVA 7 OPREMA 1.376.500,00 115 411 12 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE 70.000,00 116 421 40 VODOVOD I KANALIZACIJA 1.050.000,00 118 421 49 JAVNE POVRŠINE 50.000,00 119 421 49 ODLAGALIŠTE OSOJNICA 50.000,00 120 421 49 MOŠĆENICE LAVATOJO 30.000,00 121 421 49 JAVNA RASVJETA I ŠET. 25 TRAVNJA 126.500,00


Stranica5160—broj54 Srijeda,27.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Članak 3.

Proračun Općine Mošćenička Draga stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/06-01/28

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Emilio Dešković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr