SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA BAŠKA
181

67.

Temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 27. stavak 1., članka 29. stavak 2. i članka 35. stavak 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) i članka 29. točka 8. Statuta Općine Baška (»Službene novine« broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o promjeni osnivača, naziva, sjedišta, djelatnosti i sastava
Upravnog vijeća ustanove Centar za mediteransku
poljoprivredu Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ustanova »Centar za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije« sa sjedištem u Puntu, Stara placa 1, upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, rješenjem broj: Tt-99/1368-2 MBS: 040147102 od 24. lipnja 1999. godine čiji su osnivači Primorsko-goranska županija, Grad Cres, Grad Krk, Grad Mali Lošinj, Općina Baška, Općina Omišalj i Općina Punat.

Ovom Odlukom postojeći osnivači Ustanove iz stavka 1. ovoga članka mijenjaju naziv, sjedište, djelatnost i sastav Upravnog vijeća Ustanove, te prihvaćaju nove suosnivače i preoblikovanje Ustanove »Centar za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije« u Ustanovu »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Članak 2.

Novi suosnivači Ustanove su otočne jedinice lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije i to: Grad Rab, Općina Dobrinj, Općina Malinska-Dubašnica i Općina Vrbnik po donošenju odgovarajućih odluka njihovih predstavničkih tijela.

Osnivači su suglasni da suosnivač ustanove može postati i druga otočna jedinica lokalne samouprave osim jedinica iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Ustanova mijenja naziv u »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Članak 4.

Sjedište ustanove je u Puntu, Pod topol 2.

Članak 5.

Djelatnost ustanove proširuje se sa sljedećim djelatnostima odnosno dijelovima djelatnosti i to:

74.14. Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

. Savjetovanje općina i gradova o mogućnostima

korištenja domaćih i stranih fondova za potrebe

financiranja projekata programa održivog razvitka

otoka

. Povezivanje nositelja većih projekata, čiji bi se jedan

dio mogao realizirati na otoku, s općinom odnosno

gradom i drugim potencijalnim partnerima

. Dogovaranje izrade ili izrada natječajne

dokumentacije za sredstva iz fondova na koja se

općina odnosno grad može izravno kandidirati

. Koordiniranje provođenja programa održivog

razvitka otoka

. Posredovanje, povezivanje i savjetovanje u

okolnostima kada jedinica lokalne samouprave za

rješavanje kompleksnijeg problema treba mišljenje

više struka ili znanosti

. Izrada nacrta godišnjih planova provođenja

programa održivog razvitka otoka za jedinice lokalne

samouprave

. Usuglašavanje godišnjih planova provođenja

programa održivog razvitka otoka jedinice lokalne

samouprave sa državnim i županijskim planovima

. Administrativni, tehnički i organizacijski servis

Otočnog razvojnog vijeća

. Periodično informiranje javnosti o realizaciji

programa održivog razvitka otoka

. Prema potrebi za jedinicu lokalne samouprave

organizira skupove i radionice kojima se osigurava

sudjelovanje javnosti u rješavanju važnijih otočnih

razvojnih pitanja

. Stručno-metodološka pomoć jedinicama lokalne

samouprave na uspostavljanju trajnog procesa

održivog razvoja

. Definiranje i prikupljanje indikatora održivosti za

otočnu skupinu (u suradnji sa stručnjacima i

institucijama Županije)

. Informiranje javnosti o napredovanju procesa

održivog razvitka otoka

73.10 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim,

tehničkim i tehnološkim znanostima

. Istraživanje i eksperimentalni razvoj u maslinarstvu,

vinogradarstvu i drugim područjima ekološke i

integrirane proizvodnje u poljoprivredi

. Promoviranje održivog iskorištavanja ribljeg fonda i

obnove ribljeg resursa

. Promoviranje alternativnih izvora energije i

racionalne uporabe energije

01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji

. Priprema podloga za provedbu mjera unapređenja i

učinkovitog korištenja zemljišta za razvoj

mediteranske poljoprivrede

. Iniciranje i uspostavljanje sustava »prehrana otočana

i njihovih gostiju prioritetno iz otočne proizvodnje

hrane«

. Savjetovanje u svezi razvoja i unapređenja

mediteranske poljoprivrede posebice na području

maslinarstva i vinogradarstva

. Prikupljanje, registriranje i reafirmacija primjene

tradicionalnih tehnika i iskustava u poljoprivrednoj

proizvodnji na otocima

. Organiziranje obuke u tehnikama mediteranske

poljoprivrede posebice na području maslinarstva i

vinogradarstva

. Uvođenje i provedba tehnika ekološke i integrirane

proizvodnje u poljoprivredi

01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja

. Uzgoj sadnica autohtonih vrsta maslina, voća, povrća

i vinove loze

80.42 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n.

. Osmišljavanje i provođenje izobrazbe za lokalnu

upravu i samoupravu, te za druge dionike u

provođenju održivog razvoja, o raznim temama koje

doprinose boljem razumijevanju procesa održivosti i

o postupcima koji mu idu u prilog

. Organiziranje skupova, seminara, predavanja,

radionica na kojima će se prezentirati vlastita i tuđa

iskustva o raznim aspektima održivog razvoja

91.33 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d.n.

. Uključivanje u domaće i strane mreže suradnje na

održivom razvoju.

Članak 6.

Upravno vijeće Ustanove ima 9 članova, a čine ga predstavnici osnivača:

. Gradovi: Cres, Krk, Lošinj i Rab svaki s jednim članom;

. Općine: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik s 2 člana (predlaže ih Koordinacija gradonačelnika i načelnika otoka Krka);

. Primorsko-goranska županija s tri člana (predlaže ih Županijsko poglavarstvo iz reda Županijskog poglavarstva, Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje i Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu).

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

Članak 7.

Ustanovom, do imenovanja ravnatelja, upravlja privremeni ravnatelj Ustanove kojeg imenuju osnivači Ustanove.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva privremeni ravnatelj Ustanove najkasnije u roku od 30 dana od dana upisa Ustanove u Sudski registar.

Članak 8.

Ustanova »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« započet će obavljati svoju djelatnost s danom 1. travnja 2007. godine, a preuzet će sve obveze i započete poslove Ustanove »Centar za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije«.

Članak 9.

Prijavu za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci podnijet će privremeni ravnatelj ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Danom donošenja rješenja o izvršenom upisu promjena u Sudski registar prestaje s radom Upravno vijeće Ustanove Centar za mediteransku poljoprivredu.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se danom najkasnijeg stupanja na snagu Odluke osnivača Ustanove »Centar za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/06-01/15

Ur. broj: 2142-03-06-18

Baška, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr