SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA BAŠKA
181

58.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2007. godinu.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

1. komunalna naknada 1.500.000,00

2. sredstva proračuna 1.369.000,00


UKUPNI PRIHODI 2.869.000,00

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Održavanje čistoće javnih površina i

odvoz komunalnog otpada 584.000,00

2. Održavanje javnih površina 1.260.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 190.000,00

4. Javna rasvjeta 350.000,00

5. Groblja 40.000,00

6. Ostalo 445.000,00


UKUPNO RASHODI 1.-6. 2.869.000,00

Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi), posebno prisutni kod pojačanog održavanja, povjeravati najpovoljnijim ponuditeljima provedbom zakonom propisanog postupka.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA I ODVOZ KOMUNALNOG

OTPADA 584.000,00

1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 490.000,00

1. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i

strojno, na području naselja Baška svakodnevno, a

pranje šetnice E. Geistlicha jednom tjedno.

2. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i

strojno, na području naselja Batomalj, Draga

Bašćanska i Jurandvor:

. u zimskim mjesecima - jednom tjedno,

. u sezoni - dva puta tjedno.

3. Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica.

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

1.2. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 94.000,00

Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TKD Ponikve d.o.o. Krk za područje cijele općine Baška.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.260.000,00

2.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 460.000,00

2.1.1. Redovno održavanje: 5.000,00

. bazenčić i okoliš na »Žancu«

. okoliš Narodnog doma u Jurandvoru

. okoliš Zadružnog doma u Dragi

Bašćanskoj

2.1.2. Pojačano održavanje: 455.000,00

. parkić A. Starčevića

. vrtići u Uskočkoj ul. i kod doma

kulture Baška

. vrtići u Ul. Palada

. vrtići u Ulici Emila Geistlicha, od agencije

»Polo-line« do »Galeba«

. parkić u Ulici Emila Geistlicha (spomenik)

. vrtići uz plažu u »Zaroku«

. vrtić kod crkve »Sv. Marko«

. tamarisi kod »Centralina« i uz plažu

»AC Zablaće«

. vaze s cvijećem i zelenilom na javnim

površinama

. vrtići kod mrtvačnice u Baški

. park »Pod Marjanom«

Poslovi redovnog i pojačanog održavanja zelenih površina, pod čime se podrazumijeva i sadnja ljetnica u vrtićima, parkićima i vazama, povjereni su TD Baška d.o.o.

Zelene površine koje nisu obuhvaćene ovim Programom dogovorno financira održavanje Turistička zajednica Općine Baška iz svojih prihoda.

2.2. ODRŽAVANJE I LIČENJE SVIH

OGRADA I KLUPA NA

PODRUČJU OPĆINE 90.000,00

Ovi poslovi podrazumijevaju održavanje, ličenje, popravak, zamjenu, u cijelosti ili oštećenih dijelova, ograda i klupa na području općine.

Navedeni poslovi povjeravaju se TD Baška d.o.o.

2.3. KOŠNJA RASLINJA UZ

KOMUNIKACIJE 50.000,00

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

2.4. ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I

BICIKLISTIČKLIH STAZA,

POLJSKIH PUTEVA I NOGOSTUPA 350.000,00

. nasipavanje i održavanje puta Lovački dom

- stepenice Majke Božje

. nasipavanje i održavanje puta

Malin - Guvno

. nasipavanje i održavanje puta

Malin - Podjabuke

. nasipavanje i održavanje puta

Jurandvor - Batomalj

. nasipavanje i održavanje puta Garina

. nasipavanje i održavanje puta

Munjakovo - Batomalj

. nasipavanje i održavanje puta Zakam

. nasipavanje i održavanje puta

»Pod Mire«

. dohranjivanje Vele plaže (1000 m3

pijeska)

. čišćenje i održavanje puta uz Velu riku

od vrh Drage do Baške (biciklistička

staza)

. uređenje dvorišta ispod doma u Dragi

Bašćanskoj

. uređenje izvorišta Žanac

. uređenje vidikovca »Treskavac«

Poslovi redovnog održavanja svih pješačkih staza, poljskih puteva i nogostupa povjeravaju se TD Baška d.o.o.

2.5. ODRŽAVANJE ŠUMSKIH

PROSJEKA, POLJSKIH PUTEVA

I PLAŽA 50.000,00

Poslovi se čišćenja divljih plažica povjeravaju

TD Baška d.o.o.

2.6. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 260.000,00

. održavanje bunara i bazena Korudalj

. čišćenje i održavanje potoka

Vinogradska ul. do mora

. čišćenje kanala oborinskih voda

kod crkve i »Forze«

. čišćenje kanala oborinskih voda u

Rapskoj ul.

. čišćenje potoka uz groblje u Dragi

. čišćenje potoka od Dlage do Murvaca

.čišćenje potoka Malin-Muštac

. održavanje postojećih izljeva-špina

. održavanje bunara Mul 1. i 2.

. održavanje izvorišta Veli i Mali

Potkovalić

. održavanje svih vodolovki na području

Općine

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 190.000,00

3.1. REDOVITO ODRŽAVANJE ULICA,

TRGOVA I PUTEVA 50.000,00

.nabavka i postavljanje novih naziva ulica

i kućnih brojeva

. postavljanje i skidanje prigodne dekoracije

i bina za razne prigode

. održavanje parkirališta u Dragi

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

3.2. POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA,

TRGOVA I PUTEVA 100.000,00

. popravak udarnih rupa po svim ulicama

i prometnicama na području općine

Poslovi pojačanog održavanja povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

3.3. PROMETNA SIGNALIZACIJA 40.000,00

3.3.1. Redovno održavanje - postavljanje i

skidanje prometnih znakova 10.000,00

3.3.2. Pojačano održavanje - pojačano održavanje

- horizontalna signalizacija (obnavljanje

pješačkih prijelaza i stop linija i dr.) 30.000,00

Poslovi redovnog održavanja prometne signalizacije povjeravaju su TD Baška d.o.o., dok se poslovi pojačanog održavanja povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

4. JAVNA RASVJETA 350.000,00

4.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE 220.000,00

4.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 130.000,00

. pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se

zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala - plastika,

grla i sl.,

. ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

5. GROBLJA - održavanje groblja po

naseljima (paušalno) 40.000,00

Poslovi redovnog održavanja groblja se povjeravaju TD Baška d.o.o.

6. OSTALO 445.000,00

6.1. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 95.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

6.2. ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKATA 350.000,00

. 6.2.1. Redovno održavanje 25.000,00

. održavanje općinskih objekata po

naseljima (paušalno)

Poslovi redovnog održavanja javnih objekata povjeravaju se TD Baška d.o.o.

6.2.2. Pojačano održavanje općinskih objekata 325.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

Članak 4.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, potanko će se urediti ugovorom.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/15

Ur. broj: 2142-03-06-8

Baška, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr