SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA BAŠKA
181

56.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/ 06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006 godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Baška
za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Baška za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršenje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom imovinom, prava i obveze korisnika i nositelja proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te Planova razvojnih programa.

Opći dio proračuna čine: Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i namjenama.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine, primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka u Proračunu smatraju se maksimalnim iznosima, tako da stvarni izdaci Općine u 2007. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od 17,726.156,30 kuna.

Proračunska sredstava koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu. Ukoliko dođe do podbačaja proračunskih prihoda smanjit će se raspodjela sredstava po korisnicima.

Članak 4.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Sredstva za tekuće izdatke, osim za održavanje objekata i opreme korisnika Proračuna, izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana sukladno likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 5.

Sredstava Tekuće zalihe mogu se koristiti za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke, za izvršenje sudskih odluka i odluka ostalih nadležnih organa (presuda, rješenje, naloga i sl.). O korištenju tekuće zalihe Proračuna odlučuje Općinski načelnik, koji je o istome obvezan izvijestiti Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju tekuće zalihe.

Članak 6.

U okviru svoga djelokruga i ovlasti, članovi Općinskog poglavarstva, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, te voditelj Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo, odgovorni su za provedbu ove Odluke, kako za naplatu i prikupljanje prihoda, tako i za izvršavanje svih izdataka, sukladno namjenama i iznosima utvrđenima u posebnom dijelu proračuna, u okviru odgovarajućih razdjela.

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo podnosi Općinskom poglavarstvu tromjesečno, polugodišnje i devetomjesečno, a Općinskom vijeću polugodišnje sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje sa stanjem 31. prosinca, izvješće o izvršenju Proračuna.

Članak 7.

Za izvršenje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik.

Članak 8.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka Proračuna, Općin

sko poglavarstvo će predložiti Općinskom vijeću donošenje Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 9

Općinsko poglavarstvo ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te na zakonitoj i svrsishodnoj upotrebi proračunskih sredstava. Korisnici su obvezni dati potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 11.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Poglavarstvo, a ugovor potpisuje Načelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Članak 12.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala i kod izvođača radova temeljem odluke Općinskog poglavarstva uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovi Proračuna, te odluke Općinskog vijeća i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 13.

Općinsko poglavarstvo može davati jamstvo pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

Članak 14.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2007. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2006. godini rashodi su Proračuna za 2007. godinu, neovisno o plaćanju.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2007. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2008. godinu.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2007. godinu.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/15

Ur. broj: 2142-03-06-5

Baška, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr