SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
181

41.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« RH broj 26/03, 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 24/01, 18/03, 7/06) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 13. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2006. godine, donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2006. godini.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:


PRIHOD PLAN 2007.


Komunalna naknada 3.250.000,00


Zakup javne površine 467.000,00


Naknada od koncesija

na pomorskom dobru 200.000,00


Ostali proračunski prihodi 1.431.951,00


UKUPNO: 5.348.951,00


Članak 2.

Prihodi utvrđeni člankom 1. ovog Programa raspoređuju se za potrebe redovnog i pojačanog održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 4.268.951,00kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

R. b.

OPIS TROŠKA

PLAN 2007.

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

720.000,00

1.1.

Čistoća prometnica i javnih površina

555.000,00

1.3.

Troškovi DDD i higijen. Službe

120.000,00

1.4.

Intervencije temeljem odluka kom. redara

40.000,00

1.5.

Ekološki program i akcije

5.000,00

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.396.000,00

2.1.

Održavanje zelenih površina

1.200.000,00

2.2

Održavanje pomorskog dobra

196.000,00

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

802.000,00

3.1.

Održavanje kolničkog zastora

550.000,00

3.2.

Oprema ceste

90.000,00

3.3.

Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu

40.000,00

3.4.

Održavanje objekata za cestovnu odvodnju

10.000,00

3.5.

Zimska služba

50.000,00

3.6.

Održavanje potpornih i obločnih zidova

50.000,00

3.7.

Hitne intervencije, popravci uspostava privremenog prometnog. režima

5.000,00

3.8.

Održavanje gradskih autobusnih čekaonica

2.000,00

3.9

Održavanje natpisnih ploča naselja i ulica

5.000,00

4.

ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

349.951,00

4.1.

Održavanje slivnika i rešetki obor. odvodnje na javnim površinama

90.490,00

4.2.

Održavanje kolektora obor. odvodnje

211.365,00

4.3.

Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda

32.208,00

4.4.

Dežurstva i intervencije na obali K. Branimira (na bazi 164 h)

45.931,00

4.5.

Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina(na bazi 504h)

19.957,00

5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

900.000,00

5.1.

Održavanje objekata javne rasvjete

400.000,00

5.5.

Trošak struje za javnu rasvjetu

500.000,00

6.

DEKORACIJA I ILUMINACIJA

100.000,00

7.

HITNE INTERVENCIJE

1.000,00

 

SVEUKUPNO:

4.268.951,00

Članak 4.

Za potrebe pojačanog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od kn 1.080.000,00 raspoređuju se na način:

POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

R. b.

OPIS TROŠKA

PLAN 2007.

1.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

280.000,00

1.1.

Uređenje novih zelenih površina

280.000,00

2.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

600.000,00

2.1.

Sanacija kolnika ceste

200.000,00

2.2.

Sanacija kolnika ceste -zaobalja

100,000,00

2.3.

Sanacija potpornih i obločnih zidova

200.000,00

2.4.

Uvođenje nove prometne regulacije

100.000,00

3.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

200.000,00

3.1.

Proširenja javne rasvjete

200.000,00

 

SVEUKUPNO:

1.080.000,00

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujke 2008. godine.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2007. godine.

Klasa: 363-02/06-01/114

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 14. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=481&mjesto=51250&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr