SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
181

40.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 13. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po djelatnostima i namjena istih sa procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u razdoblju od 1. 1. 2007. do 31. 12. 2007.

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1. 1. 2007. do 31. 12. 2007. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA 2007. godina u kn

Komunalni doprinos 5.860.000,00

Šumski doprinos 420.000,00

Kreditno zaduženje 1.289.000,00

Sufinanciranje Ministarstva za gradnju

poslovne zone Zapad - I. faza 1.000.000,00

Koncesijska naknada 28.000,00

Sufinanciranje iz županijskog proračuna

ili proračuna drugih državnih tijela 200.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe

i odvodnje 600.000,00

Ostali pror. prihod za vodopskrbu

i odvodnju 826.000,00

Prihod od prodaje Marine 1.500.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša

i energetsku učinkovitost 600.000,00

Ostali pror. prihodi 200.000,00

UKUPNO PRIHOD 12.523.000,00

III. RASHOD

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, po godinama, izraženo u kunama, kako slijedi

A. JAVNE POVRŠINE

2007. godina

Izrada projekta gradnje parkirališta JURKOVO II

50.000,00

 

Izrada projekta Parkiralište JURKOVO I

19.500,00

 

Sanacija parkirališta JURKOVO II

506.000,00

 

Sanacija parkirališta JURKOVO I

150.000,00

 

Uređenje dječjeg igrališta

184.500,00

UKUPNO:

 

910.000,00

B. NERAZVRSTANE CESTE

2007.

Sufinanciranje HC za gradnju prema programu »opasnih mjesta« (Novi-Kalvarija)

300.000,00

 

Sufinanciranje HC za gradnju prema programu BETTERMENT II
(Novi, Grabrova, Dugno-Povile)

400.000,00

 

Revizija statike za garažu CENTAR

50.000,00

 

Probijanje spoja ulica Krmpotska-Osap

50.000,00

 

Sanacija ulica N. Krasa i Krasa

190.000,00

 

Sanacija ulice Boćak

70.000,00

 

Zavjetni put Sv. Margareta u Klenovici

500.000,00

 

Uređenje prilaza u Klenovici Zagrebačka-Grabići

160.000,00

 

Uređenje prilaza u Klenovici Grabići-Vinodolska i Velebitska-S. Radića

120.000,00

 

Sanacija ceste Stilini-Crno

100.000,00

 

Gradnja cesta Dugno - Povile II. faza

550.000,00

 

Trošak nadzora nad gradnjom Dugno Povile

18.000,00

 

Probijanje dijela ceste po DPU Obala P. Krešimira IV. (cca 450 m')

600.000,00

 

Trošak nadzora gradnje po DPU Obala P. Krešimira IV.

21.000,00

 

Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja

130.000,00

 

Otplata anuiteta Zatrep

43.000,00

 

Otplata anuiteta Pod Osap

25.000,00

 

Otplata anuiteta Dugno Povile

47.000,00

 

Otplata anuiteta Obala P. Krešimira IV.

15.000,00

 

Gradnja dijela cesta PZ Zapad - I. faza

400.000,00

UKUPNO:

 

3.789.000,00

C. JAVNA RASVJETA

2007. godina:

Izrada katastra vodova - I. faza

190.000,00

 

Nastavak sanacije JR Vinodolske ulice u Klenovici

165.000,00

 

Sanacija JR ulice Taklo

90.000,00

 

Sanacija JR Pod Osap

104.000,00

 

Sufinanciranje HC za sanaciju JR prema Betterment programu
(Novi, Grabrova, Dugno-Povile)

500.000,00

 

Sufinanciranje HC za sanaciju JR prema programu »opasnih mjesta«

100.000,00

 

Sanacija JR dijela ulice Korzo hrvatskih branitelja

100.000,00

 

Izrada projekta sanacije JR Trg I. Mažuranića

56.000,00

 

Sanacija JR na Trgu I. Mažuranića

192.000,00

 

Izrada projekta JR Pridol-Bahalin

100.000,00

 

Gradnja JR Pridol-Bahalin (I. faza)

400.000,00

 

Gradnja JR Dugno-Povile II

100.000,00

 

Otplata anuiteta Korzo hrvatskih branitelja

35.000,00

 

Otplata anuiteta Zatrep

6.000,00

 

Otplata anuiteta Dugno Povile

12.000,00

 

Gradnja dijela JR PZ Zapad - I. faza

150.000,00

UKUPNO:

 

2.300.000,00

D. GROBLJA

2007. godina

Izrada projekta novog groblja u Novom Vinodolskom

190.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju mrtvačnice u Povilama (otplata anuiteta)

70.000,00

UKUPNO:

 

260.000,00

E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE

2007. godina:

Otkup zemljišta za sanaciju kom.infrastrukture - program Betterment

100.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste Sopot

50.000,00

 

Isplata naknade po izvedenom stanju Mel-Mikulja

50.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste - »program opasnih mjesta«

100.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste PZ Zapad

100.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste po DPU »Ulaz u marinu«

50.000,00

 

Otkup zemljišta za cestu Krminska-Nova Krasa

100.000,00

 

Otkup zemljišta za ostale objekte kom. inf.

100.000,00

 

Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture

195.000,00

 

Procjena vrijednosti nekretnina

15.000,00

UKUPNO:

 

860.000,00

F. OPSKRBA PITKOM VODOM

2007. godina:

Sufinanciranje Vodovoda-Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Sibinj
(otplata kredita)

330.000,00

 

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Bater
(otplata kredita)

470.000,00

 

Gradnja dijela vodoopskrbe PZ Zapad - I. faza

150.000,00

UKUPNO:

 

950.000,00

G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2007. godina:

Sufinanciranje Ivanja za gradnju sistema odvodnje otpadnih voda uz ŽC.5064
(otplata anuiteta)

270.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje ulice Posteni

300.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje naselja Kalvarija (otpata anuiteta)

150.000,00

 

Sufinanciranje Ivanja za gradnju odvodnje Luke u N. Vinodolskom - 1. faza

1.500.000,00

 

Otplata anuiteta odvodnja Korzo hrvatskih branitelja

14.000,00

 

Izrada glavnog projekta odvodnje u Luci

120.000,00

 

Gradnja dijela odvodnje PZ Zapad - I. faza

300.000,00

UKUPNO

 

2.654.000,00

H. DEPONIRANJE OTPADA I ZAŠTITA OKOLIŠA

2007. godina:

Sufinanciranje Ivanj - za sanaciju deponije Duplja

600.000,00

 

Plan intervencije u okoliš

100.000,00

 

Plan gospodarenja otpadom

100.000,00

UKUPNO:

 

800.000,00

Sveukupno 2007. godina

SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G

12.523.000,00

Članak 4.

Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. i E, izuzev gradnje infrastrukture Poslovne zone Zapad, izfinancirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa i kreditnog zaduženja u iznosu od 7.569.000,00 kuna.

Početak gradnje cesta i javne rasvjete (čl. 3. točka B. i C.), kao i ostala infrastruktura (čl. 3. F. i G.) u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn izfinancirati će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva.

Otplata anuiteta po kreditnom zaduženju Vodovoda Žrnovnice d.o.o., iz članka 3. točke F. tereti troškovnu stranu Proračuna za 2007. godinu u iznosu od 950.000,00 kn, a financira se iz naknade za priključenje i ostalih proračunskih prihoda.

Točka G. članka 3. ovog programa - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu 2.654.000,00kn financira se dijelom iz naknade za priključenje, koncesijske naknade dijelom županijskog i državnog proračuna, dijelom iz prihoda ostvarenog prodajom trgovačkog društva Marina d.o.o., te kreditnog zaduženja Ivanja, gdje Grad učestvuje sa troškom otplate anuiteta.

Članak 5.

Trošak sanacije deponije »Duplja«, te planovi intervencije u okoliš i zaštite okoliša u ukupnom iznosu od 800.000,00kn, izfinancirati će se dijelom iz planiranog prireza, a dijelom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 6.

Realizaciju Programa iz članka 3. točke F. operativno provodi KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., kojem je Grad Novi Vinodolski prenio javne ovlasti.

Realizaciju Programa iz članka 3. točaka D., G. i H. koji se odnose gradnju groblja, izuzev novog groblja, gradnju objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda i na sanaciju deponije »Duplja« provodi GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad prenio javne oblasti.

Trgovačka društva iz stavka 1. i 2. ovog članka, dužna su izvješće o realizaciji dijela Programa, utvrđenog ovim člankom, podnijeti Poglavarstvu Grada do kraja mjeseca veljače za prethodnu godinu.

Članak 7.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2007. godine.

Klasa: 363-02/06-01/113

Ur. broj: 2107/02-01-06-3

Novi Vinodolski, 14. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=481&mjesto=51250&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr