SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
GRAD BAKAR
181

42.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 23. Statuta Grada Bakra »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2006. godini u Gradu Bakru

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u Gradu Bakru (»Službene novine« PGŽ broj 30/06) mijenjaju se u članku 2., poglavlja III. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA i IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA i glase:

III. - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

»1. Održavanje zelenih površina na području Grada Bakra

Ukupna površina: 27.500,00 m2

Travanate površine 22.217,00 m2

Biljni pokrov: 1.945,00 m2

Slobodne površine: 2.798,00 m2

Živice: 540,00 m2

. Održavanje travnatih terena 100.000,00 kn

. Održavanje biljnog materijala 140.000,00 kn

. Popunjavanje i obnova zelenih površina 30.000,00 kn

. Održavanje staza i slobodnih površina 25.000,00 kn

. Održavanje čistoće 120.000,00 kn

. Održavanje zelenila zalijevanjem 5.000,00 kn


Ukupno: 420.000,00 kn

2. Građevinski radovi na održavanju klupa i sprava na dječjim igralištima i javnim površinama

. Zemljani radovi iskopi, nasipavanja,

razastiranja zemlje

Šljunka 8.000,00 kn

. Betonski radovi 10.000,00 kn

. Hitne intervencije na javnim površinama 10.000,00 kn


Ukupno: 28.000,00 kn

3. Održavanje drvenih dijelova klupa i dječjih sprava

. Demontaža i odvoz dotrajalih elemenata 6.000,00 kn

. Dobava i montaža novih drvenih elemenata 15.000,00 kn

. Ličenje postavljenih drvenih elemenata 4.000,00 kn

. Bravarski radovi 20.000,00 kn

. Ličenje čeličnih dijelova dječjih sprava 5.000,00 kn

. Iscrtavanje crta na igralištima 10.000,00 kn


Ukupno: 60.000,00 kn

4. Dobava i postava komunalne opreme

. Košarica za smeće 10.000,00 kn

. Nabavka novih klupa 200.000,00 kn

. Izrada i montaža ograda 100.000,00 kn

. Vaze za cvijeće 12.000,00 kn

. Ostala komunalna oprema (stupići,

graničnici i sl.) 10.000,00 kn


Ukupno: 332.000,00 kn

5. Obnova zelenila

. Sezonske cvjetne sadnice 6.000,00 kn

. Ukrasno bilje i trajnice 12.000,00 kn

. Listopadne stablašice 8.000,00 kn

. Crnogorica 4.000,00 kn


Ukupno: 30.000,00 kn

6. Ostali radovi na održavanju javnih površina

. Nabavka šljunka, rizle i pijeska 6.000,00 kn

. Održavanje instalacija tuševa (montaža

i demontaža) 4.000,00 kn

. Održavanje plaža (Bakar i Praputnjak) 125.000,00 kn

. Uređenje školskog igrališta Kukuljanovo 260.000,00 kn

. Uređenje školskog igrališta Škrljevo 160.000,00 kn

. Održavanje pučkih šterni: Škrljevo 65.000,00 kn

. Izmještanje autobusne čekaonice - Bakar 10.000,00 kn


Ukupno: 630.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedena u točki III. planiraju se u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kn«.

IV. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Na cijelom području Grada Bakra ima 42 km nerazvrstanih cesta unutar građevinskog područja naselja te 22 km izvan građevinskog područja. Sukladno Zakonu o javnim cestama, Programom je predviđeno i održavanje nogostupa i oborinske odvodnje u naseljima uz ceste koje nisu u nadležnosti Grada Bakra.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

1. Postavljanje privremene prometne

signalizacije 40.000,00 kn

2. Izvođenje zemljanih radova 200.000,00 kn

3. Sanacija i izgradnja potpornih i

obložnih zidova 250.000,00 kn

4. Radovi na okolišu ceste

(košnja, sječa i orezivanje stabala,

krčenje raslinja i nepoželjne vegetacije) 300.000,00 kn

5. Radovi na trupu ceste

(bankine, rubnjaci, rigoli) 120.000,00 kn

6. Održavanje objekata za odvodnju 100.000,00 kn

7. Uređenje cesta dobava i ugradnja

tampona 100.000,00 kn

8. Sanacija udarnih rupa 120.000,00 kn

9. Sanacija kolničkog zastora 300.000,00 kn

10. Sanacija manjih asfaltnih površina 160.000,00 kn

11. Radovi na opremi ceste 10.000,00 kn

12. Ophodarska služba 80.000,00 kn

13. Zimska služba 140.000,00 kn


Ukupno: 1.920.000,00 kn

2. Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije

1. Dobava i postava prometnih znakova 60.000,00 kn

2. Iscrtavanje horizontalne signalizacije 50.000,00 kn


Ukupno: 110.000,00 kn

3. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

. Uređenje nogostupa Hroljevo - Krasica -

Praputnjak 500.000,00 kn

. Hreljin - odvodnja i nogostup 168.000,00 kn

. Hreljin - korekcija ceste prema Tuhobiću 40.000,00 kn

. Kukuljanovo - asfaltiranje ceste uz

novouređeni spomen park 56.000,00 kn

. Uređenje nerazvrstanih cesta prema

zahtjevima Vijeća mjesnih odbora:

Sanacija potpornog zida i asfaltiranje

ceste Pul - Zlobin 250.000,00 kn

Asfaltiranje ceste Veternjak - Krasica 350.000,00 kn

Kukuljanovo -

Uređenje »Ravničine« kod kuće Petrović 200.000,00 kn

Popravak obrušenih zidova pješačkog

puta Kučićevo-Bakar 46.000,00 kn

Uređenje parkirališta u Senjskoj ulici 10.000,00 kn

Uređenje pješačkog puta od Veberove

do groblja 240.000,00 kn

. Uređenje postolja za baje 40.000,00 kn


Ukupno: 1.900.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 3.930.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstva komunalne naknade.«

Članak 2.

U poglavlju VI. - JAVNA RASVJETA, stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Podmirivanje troškova električne energije

za rasvjetljavanje javnih površina, javnih

površina u naseljima i nerazvrstanih

cesta. 550.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točki IV. - JAVNA RASVJETA predviđaju se u ukupnom iznosu od =1.050.000,00 kuna, a financirati će se iz sredstva komunalne naknade.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 8.030.000,00 kuna«.

Članak 4.

Ove Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u Gradu Bakru stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama«« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/13

Ur. broj: 2170-02-01-06-19

Bakar, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr