SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
GRAD BAKAR
181

39.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2006. g. donijelo je

STATUT
GRADA BAKRA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje:

- samoupravni djelokrug Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad),

- obilježja Grada,

- javna priznanja,

- ustrojstvo, ovlasti i način rada upravnih tijela Grada,

- način obavljanja poslova,

- oblici konzultiranja građana,

- provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga Grada,

- mjesna samouprava,

- ustrojstvo i rad javnih službi,

- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada.

Članak 2.

Grad Bakar jedinica je lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 10/97) te obuhvaća sljedeća naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin.

Granice Grada Bakra utvrđene su Sporazumom o utvrđivanju granica područja grada i općina ustrojenih na području bivše Općine Rijeka, zaključenim 16. studenoga 1993. g.

Članak 3.

Sjedište Grada Bakra je u Bakru, Primorje 39.

Grad Bakar je pravna osoba.

Članak 4.

Grad Bakar ima grb i zastavu.

Izgled upotreba i čuvanje grba i zastave utvrđeni su posebnom odlukom.

Članak 5.

Dan Grada je 13. srpanj, kada se slavi blagdan Sv. Margarete, suzaštitnice gradskog središta.

Članak 6.

Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, kulture, športa, skrbi i unapređivanja prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene Grad dodjeljuje svoja priznanja.

Sva pitanja od značaja za dodjelu javnih priznanja uredit će se, u skladu sa zakonom, posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Počašću se ne stječe posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 7.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu.

Članak 8.

Grad u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini Županije, zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koje ga se neposredno tiču daje inicijativu, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada mogu podnositi Vijeće, Gradsko poglavarstvo Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) i gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno - putem vijećnika i zastupnika.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 9.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, akoji nisu ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zašitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 10.

Grad može, posebnom odlukom Vijeća obavljanje pojedinih poslova povjeriti Županiji, odnosno drugim jedinicama lokalne samouprave, a može preuzeti i obavljanje pojedinih poslova, ako mu te poslove povjeri druga jedinica lokalne samouprave.

Odnosi u svezi preuzimanja ili povjerenja poslova iz ovog članka regulirat će se, na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka, ugovorom što će ga zaključiti Poglavarstvo.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 11.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Članak 12.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta Grada, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Referendum temeljem odredaba Zakona i ovog Statuta raspisuje Vijeće.

Referendum će se raspisati na prijedlog 1/3 vijećnika, na prijedlog Poglavarstva, na prijedlog 1/2 mjesnih odbora ili na prijedlog 20 % birača upisanih u birački popis na području Grada.

Članak 13.

Vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati, dužno je o razlozima odbijanja obavijestiti predlagača.

Članak 14.

Odlukom o raspisivanju referenduma određuje se pitanja o kojima će odlučivati referendum, datum glasovanja kao i područje odnosno djelatnost u kojoj se provodi referendum.

Članak 15.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada i upisani su u popis birača.

Članak 16.

Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen može se ponovno iznijeti na referendum u roku određenom zakonom.

Članak 17.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Vijeće. U roku od 6 mjeseci ne može se ponovno odlučivati na referendumu o prijedlogu ili pitanju, za koje je donijeta odluka iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko se rok iz stavka 2. ovog članka drugačije odredi zakonom, postupat će se u skladu sa zakonom.

Članak 18.

Vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati 1/3 vijećnika i Poglavarstvo.

Članak 19.

Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješenje određenog pitanja iz djelokruga Vijeća.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 20.

Tijela Grada dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad upravnih tijela Grada te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad ime se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Čelnik tijela Grada dužan je na podnijete predstavke i pritužbe dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavki i pritužbi.

IV. GRADSKA TIJELA

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 21.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijela Grada koje donosi akte u okviru djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom.

Članak 22.

Vijeće odlučuje o pitanjima iz samoupravne nadležnosti Grada, propisane odredbom iz članka 9. ovog Statuta, kao i o svima ostalim pitanjima ostvarivanja lokalnih potreba i interesa građana Grada, a osobito u poslovima koje se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zašitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 23.

Mandat vijećnika izabranih na redovitim izborima traje do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora ili do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Vijeća.

Vijećnicima izabranim na prijevremenim izborima mandat traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.

Vijećnički mandat nije obvezujući i ne može se opozvati.

Članak 24.

Vijeće:

- donosi Statut Grada,

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,

- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

- donosi odluke o gradskim porezima i naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Grad,

- donosi Proračun i godišnji obračun proračuna,

- donosi odluke o izvršenju Proračuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Grada),

- donosi Poslovnik o radu,

- donosi odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa zakonom,

- raspisuje referendum,

- obavlja izbor, imenovanja, razrješenja:

- predsjednika i 2 potpredsjednika Vijeća,

- gradonačelnika, njegove zamjenike i članove Poglavarstva,

- predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća,

- drugih predstavnika Vijeća u tijelima i institucijama određenih zakonom i ovim Statutom,

- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Vijeće,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,

- osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Članak 25.

Poslovnikom Vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Vijeća.

Članak 26.

Vijeće, radna tijela Vijeća i Poglavarstvo održavaju sjednice, u pravilu, u sjedištu Grada.

Sjednice Vijeća su javne, a javnost se može isključiti iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općima aktom Vijeća.

Članak 27.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između vijećnika.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanje kao i pet vijećnika u Vijeću.

Predsjednik i potpredsjednik biraju se javnim glasovanjem.

Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat za kojeg je glasala većina od ukupnog broja vijećnika.

Članak 28.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika ili potpredsjednika Vijeća, a niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika, glasovanje se ponavlja, na način da se glasuje o kandidatima koji su dobili najveći broj glasova, sve dok jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika.

Članak 29.

Predsjednik Vijeća:

- predstavlja Vijeće,

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća,

- predlaže dnevni red Vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine se o postupku donošenja odluka i drugih gradskih akata,

- usklađuje rad radnih tijela Vijeća,

- usklađuje rad mjesnih odbora,

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Vijeće,

- brine o suradnji Vijeća s Poglavarstvom,

- brine se o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Vijeća.

Članak 30.

Vijeće broji 15 članova vijećnika, izabranih na način i po postupku propisanom posebnim zakonom.

Članak 31.

Mandatno razdoblje Vijeća traje četiri godine.

Članak 32.

Vijećnik nema obvezujući mandat i ne može biti opozvan.

Članak 33.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran, u slučajevima i u rokovima propisanim Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 34.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća,

- ponuditi prijedloge i postavljati pitanja,

- postavljati pitanja gradonačelniku i članovima Poglavarstva,

- prihvatiti izbor najviše u 2 stalna radna tijela Vijeća.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu Vijeća.

Članak 35.

Vijeće ima mandatno povjerenstvo.

Mandatna povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima za Vijeće i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku funkciju, o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku funkciju te izvješćuje Vijeće o natupu zamjenika vijećnika, u slučajevima mirovanja ili prestanka mandata vijećnika.

Članak 36.

Vijećnik svoju dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Vijećnik ima pravo na naknadu troškova koje ostvari obavljanjem dužnosti, u skladu s kriterijima i mjerilima propisanim posebnom odlukom.

2. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Članak 37.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenje odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja odluka i akata Vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva radna tijela Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Članak 38.

Stalna radna tijela Vijeća su:

- Odbor za statutarno-pravna pitanja,

- Odbor za izbor i imenovanja,

- Odbor za gospodarstvo i razvoj,

- Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju,

- Odbor za proračun i financije,

- Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku,

- Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport,

- Odbor za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju.

Članak 39.

Radi razmatranja i drugih pitanja, Vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga radna tijela Vijeća.

Odlukom o osnivanju radnih tijela Vijeća uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Članak 40.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću,

- razmatra poticaje za donošenje odluka i akata,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata Vijeća kada je tim aktima ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim,

- razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumačenja Statuta, odluka ili drugih akata Vijeća,

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom Vijeća.

Članak 41.

Odbor za statutarno pravna pitanja ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Članak 42.

Odbor za izbor i imenovanja:

- predlaže izbor i imenovanje dužnosnika koje bira odnosno imenuje Vijeće,

- predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u određena društvena tijela i organizacije,

- priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor članova te predsjednika i potpredsjednika radnih tijela Vijeća,

- obavlja druge poslove određene Poslovnikom Vijeća.

Članak 43.

Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Članak 44.

Odbor za gospodarstvo i razvoj, razmatra pitanja u svezi gospodarskog razvitka Grada, razmatra koncepciju i strategiju razvitka poduzetništva i male privrede.

Članak 45.

Odbor za gospodarstvo i razvoj, ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Članak 46.

Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju razmatra pitanja u svezi:

- prostornog i urbanističkog planiranja,

- komunalnog gospodarstva,

- zaštite i unapređenja prirodnog okoliša.

Članak 47.

Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Članak 48.

Odbor za proračun i financije razmatra sva pitanja koja su vezana uz proračun, rebalans proračuna i godišnji obračun proračuna.

Članak 49.

Odbor za proračun i financije ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Članak 50.

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku razmatra sva pitanja koja su vezana uz primarnu zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb stanovništva u Gradu Bakru.

Članak 51.

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Članak 52.

Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport razmatra sva pitanja iz odnosnih područja (odgoja, obrazovanja, znanosti, kulture i športa).

Članak 53.

Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Članak 54.

Odbor za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju:

- razmatra pitanja iz međuopćinskih, međugradskih i međunarodnih odnosa te priprema prijedloge akata iz nadležnosti Vijeća koji se odnose na to područje,

- surađuje s odgovarajućim odborima drugih jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu,

- obavlja i druge poslove određene Poslovnikom Vijeća.

Članak 55.

Odbor za međuopćinsku, međugradsku i međunarodnu suradnju ima predsjednika, potpredsjednika i 3 člana.

Članak 56.

Članovi radnih tijela Vijeća mogu biti, osim vijećnika, i istaknuti stručnjaci te javni i društveni radnici, s time da u svakome radnom tijelu mora biti najmanje po jedan vijećnik.

3. GRADONAČELNIK

Članak 57.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Gradonačelnik je odgovoran sredšnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državen uprave prenijetih u djelokrug Grada.

Članak 58.

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ocijeni li da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Vijeće, u slučaju iz st. 1. ovog članka, ne otkloni nedostatke, Gradonačelnik će o tome, u roku od 8 dana, obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjega tijela državne uprave, nadležnoga za nadzor

nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 59.

Gradonačelnik, osim poslova propisanih zakonom, obavlja osobito i ove poslove:

- saziva i predsjeda sjednicama Poglavarstva,

- brine se o zakonitoj, pravovremenoj i potpunoj pripremljenosti sjednica Poglavarstva,

- koordinira rad tijela Poglavarstva,

- u suradnji s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), stara se za zakonit, pravovremen i kvalitetan rad Upravnog odjela Grada,

- brine o pravovremenom davanju odgovora na vijećnička pitanja, predstavke, i pritužbe građana,

- u zastupanju Grada izdaje punomoći stručnjacima u pojedinim oblastima,

- potpisuje ugovore u kojima je Grad jedna od ugovornih strana,

- potpisuje akte koje je donijelo Poglavarstvo,

- u slučaju odsutnosti ili duže spriječenosti pročelnika Upravnog odjela, donosi upravne akte iz djelokruga toga upravnog tijela,

- predstavlja Poglavarstvo na sjednicama Vijeća,

- član je skupštine u trgovačkim društvima čiji je suvlasnik ili suosnivač Grad,

- predsjednik je skupštine trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu Grada i

- obavlja i druge poslove koji proizlaze iz zakonskih obveza ili mu ih naloži Vijeće ili pojedino radno tijelo Vijeća.

Članak 60.

Gradonačelnik ima u pravilu dva zamjenika koji se biraju većinom glasova svih članova Vijeća.

Zamjenici Gradonačelnika obavljaju, za slučaj Gradonačelnikove duže odsutnosti ili spriječenosti, sve poslove iz članka 59 ovog Statuta. U tom slučaju zamjenici moraju sve svoje aktivnosti podrediti i prilagoditi gradonačelnikovim uputama.

Gradonačelnik može zamjenicima povjeriti i obavljanje određenih poslova iz svojega djelokruga, a osobito u odnosu na poslove pojedinoga resora ili na koordinacijske poslove vezane za suradnju s mjesnim odborima ili radnim tijelima, kao i na poslove zastupanja pred državnim tijelima. Povjeravanje poslova čini se u pismenom obliku, uz potvrdu prijama od strane zamjenika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Dužom odsutnošću ili spriječenošću, u smislu odredbe iz stavka 2. ovog članka smatrat će se odsutnost ili spriječenost dulja od 14 uzastopnih kalendarskih dana.

Članak 61.

Gradonačelnika bira Vijeće javnim glasovanjem većinom glasova svih vijećnika na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom Vijeća, u skladu s ovim Statutom.

Gradonačelnik se, u pravilu, bira između nositelja lista stranaka, koalicija i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Vijeću.

Prijedlog za izbor gradonačelnika daje Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje pet vijećnika.

Zamjenici gradonačelnika biraju se na isti način i po istom postupku kao i gradonačelnik.

Članak 62.

Gradonačelnik Grada je predsjednik Poglavarstva.

Zamjenici gradonačelnika po položaju su zamjenici predsjednika Poglavarstva.

4. GRADSKO POGLAVARSTVO

Članak 63.

Poglavarstvo obavlja izvršne poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su mu zakonom povjereni.

Poglavarstvo je odgovorno Vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Članak 64.

Poglavarstvo:

- priprema prijedloge općih akata koje donosi Vijeće,

- predlaže Vijeću donošenje općih akata i mjera,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagači,

- utvrđuje prijedlog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,

- izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Vijeća,

- usmjerava djelovanje Upravnog odjela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u Gradu,

- nadzire rad Upravnih odjela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Grada,

- donosi odluku o utvrđivanju vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta u Upravnom odjelu Grada,

- zaključuje kolektivni ugovor radi utvrđivanja prava i obveza službenika i namještenika zaposlenih u Upravnom odjelu Grada,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada,

- upravlja prihodima i rashodima Grada,

- obavlja izbor i imenovanja, opoziv i razrješenja djelatnika, odnosno drugih nositelja funkcija i predstavnika Poglavarstva,

- razmatra financijska izvješća o poslovanju, revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela pravnih osoba u kojima Grad ima udjele u kapitalu,

- daje suglasnost za sklapanje kreditnih poslova pravnoj osobi koja je u većinskom vlasništvu Grada,

- daje jamstva pravnoj osobi koja je u većinskom vlasništvu Grada,

- donosi sve druge odluke glede pravnih subjekata koje je Grad osnovao ili u kojima je suosnivač, a koje zakonom nisu stavljene u nadležnost Vijeća,

- obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članovi Poglavarstva koji su osobno ili preko članova obitelji zainteresirani za raspolaganje nekretninama ili pokretninama ili sredstvima Grada, nemaju pravo o tome odlučivati.

Članak 65.

Poglavarstvo ima ukupno 5 članova uključujući predsjednika i njegove zamjenike.

Članovi Poglavarstva zadužuju se za ova područja djelovanja Grada:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenju prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 66.

Članove Poglavarstva bira Vijeće na prijedlog gradonačelnika u skladu s zakonom i Statutom, većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Ako za člana Poglavarstva bude izabran vijećnik, njegov mandat će mirovati dok obnaša dužnost člana Poglavarstva, a u vijećničkoj dužnosti zamjenjivat će ga zamjenik sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pročelnik Upravnog odjela može biti biran za člana Poglavarstva.

Članak 67.

Vijeće može gradonačelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena za koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Vijeća.

O prijedlog za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Vijeća.

Članak 68.

Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Gradsko vijeće povodom prijedloga gradonačelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

Članak 69.

Odnos Vijeća i Poglavarstva utvrđuje se Poslovnikom Vijeća, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 70.

Poglavarstvo će urediti svoj način rada i odlučivanja Poslovnikom o radu Gradskog poglavarstva Grada Bakra.

5. GRADSKA UPRAVA

Članak 71.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad ustrojavaju se upravi odjeli i službe (uprava tijela).

Ustrojstvo upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se općima aktom Vijeća.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje, na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo.

Poglavarstvo može razriješiti pročelnika pod uvjetima predviđenim zakonom.

Članak 72.

U upravnim tijelima upravne, stručne i ostale poslove obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 73.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značaja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima uređuju se posebnim aktima u skladu s posebnim zakonom.

Članak 74.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada.

Članak 75.

Službenici u upravnim tijelima poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

6. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 76.

Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima građani imaju pravo osnivati jedinice mjesne samouprave.

Članak 77.

Kao jedinica mjesne samouprave, osniva se u skladu s zakonom i ovim Statutom, Mjesni odbor.

Mjesni odbor osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, o lokalnim poslovima od neposredno i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbori su pravne osobe.

Članak 78.

Mjesni odbor osniva se za dio Grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu cjelinu.

U Gradu Bakru osnivaju se sljedeći mjesni odbori:

- Mjesni odbor Bakar za područje naselja Bakar,

- Mjesni odbor Hreljin za područje naselja Hreljin,

- Mjesni odbor Krasica za područje naselja Krasica,

- Mjesni odbor Kukuljanovo za područje naselja Kukuljanovo i Ponikve,

- Mjesni odbor Praputnjak za područje naselja Praputnjak,

- Mjesni odbor Škrljevo za područje naselja Škrljevo i Plosna,

- Mjesni odbor Zlobin za područje naselja Zlobin.

Članak 79.

Inicijativu za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

- postojeći mjesni odbori,

- građani stanovnici Grada,

- udruge građana sa sjedištem i djelovanjem na području Grada,

Inicijativa iz st. 1. ovog članka se dostavlja ovlaštenim predlagačima odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Vijeća.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati najmanje ove podatke:

- o nazivu mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže, a koji ne može biti istovjetan nazivu već postojećega mjesnog odbora,

- o području mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže, s opisom granica i grafičkim prikazom obuhvata, označenog na zemljovidu u mjerilu od najmanje 1:1.000,

- sjedištu mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže, s točnom adresom i smještajem prostorija u kojima će djelovati tijela mjesnog odbora,

- obrazloženju razloga i potrebe za osnivanje mjesnog odbora,

- programu rada mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže,

- izvorima i iznosu sredstava potrebnih za rad mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže,

- opsegu i organizaciji administrativno-stručnih i drugih poslova koje će trebati obavljati za potrebe funkcioniranja mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže.

Uz prijedlog iz stavka 2. ovog članka prilaže se i nacrt statuta mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, ako Poglavarstvo nije predlagačem, obvezno se dostavlja Poglavarstvu, radi davanja mišljenja o osnovanosti razloga za osnivanje mjesnog odbora, te osobito o osnovanosti podataka o iznosu i izvorima sredstava za rad mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže.

Članak 80.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeća mjesnog odbora imaju od 5 do 9 članova i to:

- vijeće mjesnog odbora Bakar ima devet članova,

- vijeće mjesnog odbora Hreljin ima devet članova,

- vijeće mjesnog odbora Krasica ima sedam članova,

- vijeće mjesnog odbora Kukuljanovo ima sedam članova,

- vijeće mjesnog odbora Praputnjak ima sedam članova,

- vijeće mjesnog odbora Škrljevo ima sedam članova,

- vijeće mjesnog odbora Zlobin ima pet članova.

Članak 81.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila i poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Vijeća i Poglavarstva.

Vijeće mjesnog odbora, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća, donosi i statut mjesnog odbora.

Članak 82.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu:

- vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora,

- poboljšanju kvalitete stanovanja,

- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,

- osiguravanje potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnog zdravlja,

- zaštite okoliša,

- socijalne skrbi stanovništva,

- osiguranje potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,

- davanja mišljenja na određivanje namjene u slučaju davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada, a koji se nalazi na području mjesnog odbora,

- davanja mišljenja o trajanju radnog vremena u trgovini i ugostiteljstvu na području mjesnog odbora,

- davanja mišljenja o raspolaganju nekretninama Grada Bakra koje se nalaze na području mjesnog odbora,

- prenesenih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Bakra.

Mjesnim odborima povjeravaju se ovi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada:

- u djelatnosti uređenja naselja - predlaganje mjera za poboljšanje stanja, sudjelovanje u nadzoru nad izvršavanjem obveza iz komunalnog reda i dojavljivanje komunalnom redarstvu,

- u djelatnosti uređenja stanovanja - dojava kvarova na vodovima, instalacijama, javnim uređajima, oštećenjima kolnika, pločnika, o nedostatku javnih rasvjetnih tijela, čišćenju snijega i leda, opskrbi vodom,

- u djelatnosti prostornog i urbanističkog planiranja - sudjelovanje u raspravama o namjeni površina, o koncepciji uređenja područja i dr,

- u djelatnosti brige o djeci - anketiranje o zainteresiranosti za korištenje vrtića, o potrebi organiziranja akcija radi dječje skrbi (cijepljenje, besplatna zdrava hrana, sistematski pregledi mimo zdravstvenih standarda i sl.),

- u djelatnosti socijalne skrbi - detektiranje potrebnih, pomoć u dostavi hrane i potrepština nepokretnima ili nemoćnima, dojava promjena koje su od utjecaja na stjecanje ili gubitak prava iz socijalnih programa, predlaganje općih i konkretnih mjera i kriterija,

- u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite - kontrola pravilnosti pružanja usluga (radno vrijeme, eventualna naplata dijela usluga, ophođenje, požrtvovnost, urednost prostora, oprema), predlaganje mjera za poboljšanje stanja,

- u djelatnosti odgoja i osnovnog obrazovanja - suradnja s odgovarajućim ustanovama koje djeluju na području mjesnog odbora ili Grada, djelatno uključivanje u njihove akcije,

- u djelatnosti kulture, tjelesne kulture i športa - analizom stvarnih potreba i dosegnutim mogućnostima, radi realnog planiranja i predlaganja optimalnih rješenja,

- u djelatnosti zaštite potrošača - dostava podataka o pojavama i slučajevima u kojima se oštećuju prava potrošača (cijena, količine, kakvoća, pogodovanje kupaca, deklaracije o sastavu i porijeklu robe, kršenje zabrana prometa pojedinih roba ili pojedinim skupinama kupaca),

- u djelatnosti zaštite i unapređenja prirodnog okoliša - staranje o čistoći, pravilnom rukovanju otpadom, dojava podataka o prekršiteljima, o stvarateljima divljih deponija ili o neovlaštenim korisnicima postojećih deponija, o zagađenjima i zagađivačima,

- u djelatnosti protupožarne zaštite - aktivno sudjelovanje u prevenciji, sudjelovanje i pomoć u radu DVD-ima,

- u djelatnosti civilne zaštite - sudjelovanje u odgovarajućim jedinicama koje osniva Grad ili lokalna ili šira zajednica.

Članak 83.

Vijeće mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Članak 84.

Prostor za kulturne i društvene potrebe u mjesnim odborima, te za obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore osigurava Poglavarstvo.

Članak 85.

Rad mjesnih odbora financira se osobito iz ovih izvora:

- Proračuna Grada,

- priloga građana,

- darova,

- drugih izvora.

Iznos sredstava i način financiranja iz stavka 1., podstavka 1. ovog članka svake godine se utvrđuje Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Bakra.

Članak 86.

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo.

Članak 87.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja dostaviti gradonačelniku opće akte koje donosi Vijeće mjesnog odbora.

Gradonačelnik, ako utvrdi da su akti iz stavka 1. ovog članka u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Vijeća i Poglavarstva, dužan je o tome obavijestiti Poglavarstvo.

Članak 88.

Poglavarstvo, ako ocijeni da je akt iz prethodnog članka u suprotnosti sa zakonom, obustavit će od izvršenja akt i pred

ložiti Vijeću da pokrene postupak za ocjenu zakonitosti tog akta.

Članak 89.

Posebnom se odlukom uređuje provedba izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA

Članak 90.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Gradu kao i prava koja pripadaju Gradu čine imovinu Grada.

Članak 91.

Na temelju općih akata Vijeća upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada provodi Poglavarstvo pažnjom dobrog gospodarstvenika odnosno pažnjom dobrog domaćina.

Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju na korištenje, zakupu, podzakupu nekretnina i pokretnina donosi Poglavarstvo.

Pojedinačne akte o osnivanju pravnih osoba, kao i o prestanku njihovog rada, spajanju ili pripajanju dijela pravnih osoba u vlasništvu Grada donosi Vijeće.

Poglavarstvo daje suglasnost na raspored dobiti pravnih osoba, odnosno društva iz stavka 3. ovog članka.

Dobit iz stavka 4. ovog članka, a sukladno pojedinačnom aktu čini sastavni dio proračuna.

Na temelju proračuna pokrivaju se i gubici u pravnim osobama odnosno društvima i ustanovama koje je osnovao Grad.

Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića gubitaka donosi Poglavarstvo.

Članak 92.

Grad ima u okviru državne gospodarske politike svoje prihode kojima u okviru samoupravnog djelovanja slobodno raspolaže.

Prihodi Grada razmjerni su poslovima koje Grad obavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Obveze odnosno rashodi Grada razmjerni su prihodima koje Grad ostvari sukladno utvrđenim izvorima financiranja.

Članak 93.

Prihodi Grada su osobito:

- prihodi od pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu Grada,

- prihod od dobiti trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, te prihodi od koncesije koje odobrava Grad,

- prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari,

- darovi, nasljedstva i legati,

- porezi i naknade, te pristojbe čije stope u skladu sa zakonom, Grad utvrđuje samostalno,

- pomoći i dotacije Republike Hrvatske, predviđene u državnom proračunu odnosno posebnim zakonom,

- naknada iz državnog proračuna za obavljanje poslova državne uprave koji su preneseni na Grad,

- prihodi od pripadajuće visine doprinosa (stope) određene za predškolski odgoj, osnovno školstvo, kulturu, tehničku kulturu, tjelesnu kulturu i šport. Prihodi mogu biti izvorni ili posredni iz republičke, odnosno županijske stope,

- drugi prihodi utvrđeni zakonom ili propisom donesenim na temelju zakona.

Članak 94.

Upravno tijelo za financije Grada izrađuje nacrt proračuna i konsolidirani proračun Grada te ga dostavlja Poglavarstvu do 15. listopada tekuće godine.

Poglavarstvo utvrđuje prijedlog proračuna i konsolidirani proračun te ga dostavlja Vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Vijeće mora donijeti proračun do konca tekuće godine za iduću proračunsku godinu, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Ukoliko se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Vijeće.

VII. AKTI GRADA

Članak 95.

Vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, odluke, proračun, godišnji obračun proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, deklaracije, te daje autentična tumačenja Statuta ili drugih općih akata Vijeća.

Članak 96.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Vijeće, obavlja ured državne uprave u županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Gradonačelnik je dužan dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt prestojniku ureda državne uprave u županiji zajedno sa izvadkom iz zapisnika koje se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Članak 97.

Poglavarstvo donosi odluke, pravilnike preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, deklaracije i rezolucije.

Članak 98.

Protiv pojedinačnih akata Vijeća i Poglavarstva koja se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravi spor.

Članak 99.

Radna tijela Vijeća i Poglavarstva donose zaključke, preporuke i rješenja.

Članak 100.

Opći akti, prije stupanja na snagu, moraju biti objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Opći akti, u pravilu, stupaju na snagu osmog dana po objavi. Iznimno, iz osobito opravdanih razloga, općim aktom se može odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 101.

Poglavarstvo osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 102.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Vijeća i Poglavarstva.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravna tijela mogu, u slučaju neprovođenja općih akata, poduzeti mjere propisane tim aktom.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 103.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika i Poglavarstvo.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Vijeća.

Članak 104.

Vijeće odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta većinom glasova ukupnog broja vijećnika.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Vijeća prije isteka roka od 6 mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 105.

Rasprava o tekstu prijedloga promjene Statuta provodi se:

- na sjednicama vijeća mjesnih odbora,

- na sjednicama tijela Gradskog vijeća.

Članak 106.

Po okončanju rasprave, Odbor za statutarno-pravna pitanja obrađuje rezultate rasprave, prihvaća ili odbija prijedloge za tekst izmjene ili dopune Statuta.

Prihvaćanje ili odbijanje prijedloga iz stavka 1. ovog članka mora biti obrazloženo, uz prijedlog konačnog teksta.

Članak 107.

Vijeće odlučuje o prihvaćanju promjene Statuta većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta koje nisu prihvaćene ne može se podnijeti u roku od 6 mjeseci.

Članak 108.

Na postupak donošenja Statuta odgovarajuće se primjenjuju odredbe o promjenama (izmjenama i dopunama) Statuta.

Članak 109.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 110.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Bakra (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 26/98, 9/01 i 29/01).

Klasa: 021-05/06-01/13

Ur. broj: 2170-02-01-06-13

Bakar, 21. prosinca 2006.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr