SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
181

70.

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 76/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2006. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2007. GODINU

I.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2007. godini s iskazanim izvorima prihoda za izvedbu programa.

Broj konta INVESTICIJA/KAPIT. POMOĆ/KAPIT. DONACIJA KN


RAZDJEL 01 URED GRADA I UPRAV. GRADSKOM IMOVINOM

GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO

PROGRAM 02: DONATORSKE AKTIVNOSTI

- KAPITALNE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 370.000,00

7212 Poslovni objekti 370.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 370.000,00


PROGRAM 03: MJESNA SAMOUPRAVA 27.000,00

7212 Poslovni objekti 27.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 25.000,00

4222 Komunikacijska oprema 2.000,00


UKUPNO GLAVA 1 397.000,00


GLAVA 2 STRUČNE SLUŽBE GRADSKE UPRAVE

PROGRAM 01: OPĆI RASHODI 484.000,00

- KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU 284.000,00

7212 Poslovni objekti 284.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 260.000,00

4222 Komunikacijska oprema 24.000,00

- KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKT 200.000,00

7211 Prihod od prodaje stambenih objekata 200.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građ. objektima 200.000,00


UKUPNO GLAVA 2 484.000,00


GLAVA 3 ODGOJ I OBRAZOVANJE

PROGRAM 01: REDOVNI PROGRAM 88.000,00

- NABAVKA OPREME 88.000,00

7212 Poslovni objekti 88.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 30.000,00

4222 Komunikacijska oprema 5.000,00

4227 Ostala oprema 53.000,00


PROGRAM 02: IZVANNASTAVNI PROGRAMI 100.000,00

- UGOSTITELJSKI PRAKTIKUM U SRED. ŠKOLI 100.000,00

7212 Poslovni objekti 100.000,00

3821 Kapitalne donacije neprof. organizacijama 100.000,00


PROGRAM 03: ULAGANJE U OBJEKTE USTANOVA

U ODGOJU I ŠKOLSTVU 300.000,00

- IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE 300.000,00

7212 Poslovni objekti 300.000,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 300.000,00


UKUPNO GLAVA 3 488.000,00


GLAVA 4 KULTURA

PROGRAM 01: REDOVNA AKTIVNOST USTANOVA 705.000,00

- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 615.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 150.000,00

6423 Spomenička renta 465.000,00

4241 Knjige 5.000,00

4242 Umjetnička djela 100.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 260.000,00

4541 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00

- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE KNJIŽNICA I ČITAONICA 90.000,00

6423 Spomenička renta 90.000,00

4241 Knjige 80.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00


PROGRAM 06: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE 1.710.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.210.000,00

6632 Kapitalne donacije 180.000,00

6423 Spomenička renta 215.000,00

6111 Porez na dohodak 105.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.710.000,00


UKUPNO GLAVA 4 2.415.000,00


GLAVA 5 ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA

PROGRAM 03: UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

- ŠPORTSKA DVORANA 15.000,00

7212 Poslovni objekti 15.000,00

4226 Športska i glazbena oprema 15.000,00

- DJEČJA I ŠPORTSKA IGRALIŠTA 460.000,00

6514 Boravišna pristojba 460.000,00

4226 Športska i glazbena oprema 210.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00


UKUPNO GLAVA 5 475.000,00


GLAVA 6 ZDRAVSTVO I SOC. SKRB

PROGRAM 02: ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA 166.000,00

7212 Poslovni objekti 166.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 166.000,00


UKUPNO GLAVA 6 166.000,00


UKUPNO RAZDJEL 1 4.425.000,00


RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GODPODARSTVO

GLAVA 2 TURIZAM

PROGRAM 01: PROJEKTI U TURIZMU 300.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 100.000,00

6514 Boravišna pristojba 200.000,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 300.000,00


UKUPNO GLAVA 2 300.000,00


GLAVA 3 PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

PROGRAM 03: RAZVOJ PODUZETNIČKE ZONE

- IZGRADNJA PODUZETNIČKOG INKUBATORA 1.000.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.000.000,00

4212 Ostali građevinski objekti 1.000.000,00


UKUPNO GLAVA 3 1.000.000,00


UKUPNO RAZDJEL 2 1.300.000,00


RAZDJEL 3 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 1 PROSTORNO PLANIRANJE

PROGRAM 01: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA 850.000,00

7111 Zemljište 850.000,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 850.000,00


UKUPNO GLAVA 1 850.000,00


GLAVA 2 KOMUNALNA DJELATNOST

PROGRAM 01: IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVOM 3.400.000,00

- Podprogram: GOSPODARENJE OTPADOM 1.600.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.600.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i trgovačkim društvima 1.600.000,00

- Podprogram: PROŠIRENJE GROBLJA 300.000,00

7211 Prihod od prodaje stambenih objekata 300.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i trgovačkim društvima 300.000,00

- Podprogram: UREĐENJE INFRASTRUKTURE 1.500.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.000.000,00

6523 Komunalni doprinos 500.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 1.500.000,00


PROGRAM 02: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 7.720.000,00

- Podprogram: NERAZVRSTANE CESTE 5.800.000,00

6332 Kapitalne pomoći 2.000.000,00

6111 Porez i prirez na dohodak 3.800.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 5.800.000,00

- Podprogram: GOSPODARENJE OTPADOM 100.000,00

7111 Zemljište 100.000,00

4111 Zemljište 100.000,00

- Podprogram: JAVNA RASVJETA 1.000.000,00

6332 Kapitalne pomoć i 600.000,00

6523 Komunalni doprinos 400.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 400.000,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 600.000,00

- Podprogram: REGULACIJA PROMETA 300.000,00

7111 Zemljište 300.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 300.000,00

- Podprogram: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 220.000,00

7111 Zemljište 220.000,00

4264 Ostala nematerijalna proizvodna imovina 220.000,00

- Podprogram: OTKUP ZEMLJIŠTA 300.000,00

7111 Zemljište 300.000,00

4111 Zemljište 300.000,00


PROGRAM 03: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.710.000,00

- Podprogram: NERAZVRSTANE CESTE 160.000,00

7111 Zemljište 160.000,00

3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financ. institucijama 160.000,00

- Podprogram: DERATIZACIJA I HIGIJENSKE USLUGE 250.000,00

7111 Zemljište 250.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 250.000,00

- Podprogram: KOMUNALNI PRIORITETI U NASELJIMA 1.300.000,00

6523 Komunalni doprinos 600.000,00

6514 Boravišna pristojba 700.000,00

4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.200.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema 100.000,00


PROGRAM 05: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA STAMBENOG FONDA 2.200.000,00

- REKONSTRUKCIJA STAMBENOG PROSTORA 2.200.000,00

7211 Prihod od prodaje stambenog prostora 1.500.000,00

7212 Poslovni objekti 700.000,00

4211 Stambeni objekti 1.000.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 900.000,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 300.000,00


PROGRAM 06: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA 810.000,00

- REKONSTRUKCIJA POSLOVNIH PROSTORA 810.000,00

7212 Prihod od prodaje poslovnih prostora 810.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 710.000,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 100.000,00


PROGRAM 07: ZAŠTITA OD POŽARA 2.000.000,00

- VATROGASNI DOM 2.000.000,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 2.000.000,00

4212 Poslovni objekti 2.000.000,00


UKUPNO GLAVA 2 17.840.000,00


UKUPNO RAZDJEL 3 18.690.000,00


UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI 24.415.000,00


II.

Ovaj Plan razvojnih programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/18

Ur. broj: 2213/01-01-06-28

Mali Lošinj, 15. prosinca 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

Plan razvojnih programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr