SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
181

180.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 14. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04 i 39/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 52. sjednici od 21. prosinca 2006. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije
u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra
na području Velopin, rt Premuda, Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja na području Velopin, rt Premuda, Mali Lošinj.

Koncesija uključuje:

- privezivanje broda u četverovez, korištenje broda za muzejsko-izložbeni i prezentacijski prostor uz korištenje zapovjednog mosta i strojarnice u svrhu obavljanja praktične nastave za učenike pomorske škole, te pružanje ugostiteljskih i smještajnih usluga na brodu.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, akvatorij područja ispred rta Premuda, područje Velopin ukupne površine 9.180 m2, kojom će se isključiti opća upotreba pomorskog dobra.

Pomorsko dobro iskazano u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

TOČKA

Y

X

1.

5 457 21759

4 932 674,26

2.

5 457 197,57

4 932 810,42

3.

5 457 296,91

4 932 798,95

4.

5 457 253,24

4 932 664,01

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije prikazan na Kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađenoj od Igora Mršića, dipl. ing. geod. Mali Lošinj, prosinac 2006. godine.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 20 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 18.360,00 slovima: (osamnaest tisuća tristo šezdeset kuna).

Početni iznos promjenjivog dijela naknade iznosi 1,5% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. idejno rješenje prema studiji gospodarske opravdanosti i maritimnu studiju;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

6. kompletnu natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s na

znakom: »Za javno prikupljanje ponuda - rt Premuda, Velopin - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/ 06) prema sljedećim kriterijima:

. ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 20%

. ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade 20%

. ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

studiji gospodarske opravdanosti 40%

. broj planiranih radnih mjesta 15%

. iznos investicija u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih investicija) 5%

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio područja obuhvata koncesije i Uvjerenje o prostorno-planskoj dokumentaciji, a može se podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju koncesije Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/36

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-23

Rijeka, 21. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=478&mjesto=00001&odluka=180
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr