SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA SKRAD
Općina Skrad

13.

Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 1. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti
koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji
te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja
ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti na obavljanje pravnim ili fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji te utvrđuju uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije.

Članak 2.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja poslova sljedećih komunalnih djelatnosti:

- crpljenje i odvoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- obavljanje pogrebnih poslova,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Koncesija u smislu ove Odluke može se dati na vrijeme do deset godina.

Članak 4.

Odluka o davanju koncesije donosi se na temelju javnog prikupljanja ponuda ili na temelju javnog natječaja.

Odluku o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda, odnosno javnog natječaja donosi Općinsko vijeće Općine Skrad.

Članak 5.

Javni poziv za prikupljanje ponuda ili javnog natječaja radi obavljanja komunalnih poslova iz članka 2. ove Odluke objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Skrad i u sredstvima javnog priopćavanja i mora sadržavati:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- područje na kojem će se komunalni poslovi koji su predmet koncesije obavljati,

- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- cijene i način plaćanja pružene usluge,

- rok za podnošenje ponude (ne može biti kraći od petnaest dana),

- obvezu dostavljanja podataka ponuđača (ime i prezime, prebivalište, rješenje o upisu u sudski registar za pravne i obrtnicu za fizičke osobe, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju se natječe),

- obvezu dostavljanja kopije javne isprave o stručnoj spremi (za dimnjačarske poslove),

- obvezu o dostavljanju podataka o dosadašnjem obavljanju komunalnih poslova djelatnosti za koju se natječe.

Članak 6.

Postupak javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Natječajno povjerenstvo dok stručne i administrativne poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Vrijeme i mjesto održavanja sjednice Natječajnog povjerenstva na kojoj će se izvršiti javno otvaranje ponuda, objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Skrad najmanje pet dana prije održavanja iste.

Općinsko vijeće može poništiti javno prikupljanje ponuda, odnosno natječaj bez obveze davanja obrazloženja natjecateljima.

Članak 7.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

- povoljnosti ponude (tehničke i financijske) i

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 8.

Na temelju odluke Općinskog vijeća, ugovor o koncesiji zaključuje se u roku od 15 dana od dana objave Odluke u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Ugovori sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/07

Ur. broj: 2112/04-04-01-01

Skrad, 2. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=61&mjesto=51311&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr