SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 9. Četvrtak, 18. ožujka 2004.
OPĆINA KOSTRENA
Općina Kostrena

6.

Na temelju članka 19. stavak 2. i članka 24. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije na pomorskom dobru
Općini Kostrena

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Kostrena ( u nastavku: davatelj koncesije), a na temelju mišljenja Odbora za urbanizam i prostorno planiranje (Klasa: 021-05/04-01/3, ur. broj: 2170-07-01-04-3 od 9. ožujka 2004. godine) dodjeljuje Općini Kostrena (u nastavku: Ovlaštenik koncesije) koncesiju za posebnu upotrebu radi izgradnje obalnog zida na javnoj pješačkoj površini, u suglasju s odredbama Detaljnog plana uređenja uvale Žurkovo (»Službene novine« PGŽ broj 16/02), te određuje način, uvjete i vrijeme upotrebe pomorskog dobra.

Članak 2.

Koncesija se daje na dijelu pomorskog dobra utvrđenog Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Kostrena - Sveta Lucija (»Narodne novine« broj 86/00) i upisanog kao k.č. br. 5525/1, k.o. Kostrena - Lucija.

Koncesija se daje na rok od 20 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela ishoditi valjani akt temeljem kojeg može graditi obalni zid iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Nakon izgradnje zida iz članka 1. Odluke, ovlaštenik koncesije ovlašten je na isti postaviti opremu koja služi odvijanju športskih aktivnosti.

Za vrijeme odvijanja aktivnosti iz stavka 1. ovog članka, ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti od opće upotrebe pomorsko dobro koje je predmet koncesije.

Članak 5.

Ovlaštenik koncesije ne plaća naknadu za koncesiju, budući se u ovom slučaju radi o istovjetnoj pravnoj osobi.

Ovlaštenik koncesije dužan je pomorsko dobro koje se daje u koncesiju, odnosno obalni zid izgrađen prema projektu koji je usuglašen s prostornim planom, održavati u građevinski ispravnom stanju.

Članak 6.

Koncesija se može prenijeti na drugu fizički ili pravnu osobu jedino ako davatelj koncesije da suglasnost na prijenos koncesije.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-9

Kostrena, 11. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr