SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD RAB
Grad Rab

8.

Na osnovi članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i točke 2.3. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 03) te odredbe članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće, na sjednici održanoj 19. veljače 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja
Lučkog područja u Loparu

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja lučkog područja u Loparu (u nastavku teksta: Plan)

Članak 2.

Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

A TEKSTUALNI DIO

I Obrazloženje

1. Polazišta

1.1.Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1.Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2.Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1.Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3.Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastruktura

2.4.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2.Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3.Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.2.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5.Uvjeti uređenja posebno vrijednih i osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7.Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

B GRAFIČKI DIO:

1.DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000

2.TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA 1:1000

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA
I ZAŠTITE POVRŠINA 1:1000

4.UVJETI GRADNJE 1:1000

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 3.

Namjena površina u obuhvatu plana određena je u kartografskom prikazu br. 1 »Detaljna namjena površina«.

Namjena područja obuhvata Plana određuje se za potrebe luke otvorene za javni promet, uređenje javnih prometnih površina, zelenih površina te izgradnju komunalne infrastrukture.

Članak 4.

U obuhvatu plana definiraju se sljedeće namjene:

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja obuhvaća kopneni i morski dio postojećeg lučkog područja.

Kopneni dio luke namijenjen je prometnim površinama za pristup trajektu, manipulativnim površinama i pješačkim površinama. U sklopu kopnenog dijela mogu se uređivati naprave za privez trajekta, turističkih plovila i drugih manjih brodova, ormarić s priključcima vode i elektrike i lučko svijetlo.

Akvatorij luke namijenjen je privezu i manevriranju trajekta, turističkih plovila i drugih manjih brodova.

Postojeći kopneni prostor lučkog područja proširuje se za površinu planirane oslanjajuće utvrdice, pristupnog mosta, rampe za trajekt, pasarele u sklopu privezišta i rekonstruiranog kolnog i pješačkog pristupa.

Kolne površine

Kolne površine obuhvaćaju kolnike nove trase državne ceste D 105 i pristupne ceste.

Javno parkiralište (P)

Javno parkiralište kapaciteta 27 parkirnih mjesta organizira se uz kolnik pristupne ceste.

Pješački putevi i površine

Pješački putevi i površine obuhvaćaju pješačke nogostupe uz prometnice, izdvojene pješačke staze i proširenja uz postojeće i planirane sadržaje i križanja pješačkih tokova.

U dijelu javne pješačke površine u sklopu građevne čestice pristupne ceste (g.č. br. 3), dopuštena je postava montažne građevine - kioska, sa sadržajima prodaje trajektnih karata i spremišta osnovne opreme privezišta.

Javne zelene površine (Z1)

Javne zelene površine definiraju se u sklopu građevnih čestica državne i pristupne ceste kao površine uređenog zelenila.

U sklopu javnih zelenih površina, uz postojeću crpnu stanicu komunalne kanalizacije, dozvoljava se i uređenje prostora za postavu kontejnera za otpad.

Članak 5.

Unutar pojedinih građevnih čestica mogu se temeljem projekta u detalju korigirati odnosi između kolnih, parkirnih, pješačkih i zelenih površina, uz zadržavanje osnovne funkcije i organizacije prostora.

U okviru svih namjena dozvoljena je izvedba podzemne telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže i uređaja i javne rasvjete.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom br. 4 »Uvjeti gradnje«.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 7.

Građevina se gradi unutar gradivog dijela građevne čestice. Površina gradivog dijela građevne čestice i udaljenost te površine od granice građevne čestice prikazane su kartografskim prikazom broj 4 »Uvjeti gradnje«. Najveća dozvoljena izgrađenost građevnih čestica iznosi 1000ovršine gradivog dijela građevne čestice.

Unutar obuhvata se ne planira gradnja čvrstih nadzemnih građevina.

Članak 8.

Planirana montažna građevina - kiosk u sklopu građevne čestice br. 3 je najveće površine 6 m2 i najveće visine 3 m. Postavlja se u ravnini pješačke površine.

Planirana oslanjajuća utvrdica u sklopu građevne čestice br. 1a je iznad površine mora dimenzija 5/5 m, visine u razini postojećeg gata. Planirani pristupni most je širine do 2 m.

Planirana pasarela - pristup plovilima privezišta u sklopu građevne čestice br. 1a je širine 1,5 m, visine cca 1,0 m iznad razine mora (0,3 m niža od postojećeg gata).

Izvan gradivog dijela građevne čestice br. 1a je dozvoljeno produbljivanje akvatorija uz obalni zid rampe trajektnog pristaništa i uz južni obalni zid pristanišnog gata.

2.3. Namjena građevina

Članak 9.

Namjena građevina se određuje prema odredbama iz točke 1. Uvjeti određivanja namjene površina.

Namjena montažne građevine - kioska na građevnoj čestici br. 3 je prodaja karata, skladištenje osnovne opreme privezišta i sl.

Građevine u sklopu lučkog područja - građevne čestice 1a, se namjenjuju privezu i pristupu plovilima. Na obalu trajektnog pristaništa i na utvrdicu se ugrađuju bitve/poleri za privez trajekta. Postojeće lučko svjetlo se s gata izmješta na utvrdicu. Privezište se oprema polerima, prstenovima za privez koji se smještaju u vertikalne niše u zidu i ormarićem s priključcima za vodu i struju, u okviru akvatorija se postavlja sidreni sustav.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 10.

Cjelokupni tlocrt građevina mora biti smješten unutar granica gradivog dijela čestice, određenog u kartografskom prikazu br. 4. »Uvjeti gradnje«, izuzev oslanjajuće utvrdice koja se može izvesti i bliže postojećem gatu.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 11.

Montažna građevina - kiosk, na građevnoj čestici br. 3, može biti tipska ili dizajnirana, suvremeno i kvalitetno oblikovana, s plitkom nadstrešnicom nad pultom.

Obalne građevine se rekonstruiraju i grade od masivnog betona.

Završna obrada površine utvrdice je kamen ili beton s rubom od kamenih blokova širine najmanje 0,6 m i debljine najmanje 0,3 m. Pristupni most je betonski (monolitna ploča, prefabricirani).

Pasarela privezišta je lagana konstrukcija s podnicom od tipskih elemenata ili daščane oplate.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 12.

Sve površine unutar obuhvata plana su javne površine, odnosno površine javnog korištenja te se adekvatno tome uređuju i opremaju. Zahvati na uređenju površina trebaju biti kvalitetno oblikovani i izvedeni.

Članak 13.

Prostor se za predviđeno korištenje oprema utilitarnom lučkom opremom, urbanom opremom, elementima vizualne komunikacije i vanjskom rasvjetom. Elementi opreme sudjeluju u svrsishodnom organiziranju i funkcioniranju ovog prostora, kao dijela javnog prostora naselja. Oprema koja će se postavjati treba biti unificirana, funkcionalna, kvalitetno oblikovana te da oblikom, bojom i materijalom bude primjerena ovom ambijentu.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 14.

U projektiranju i realizaciji instalacija, objekata i uređaja komunalne, prometne i telekomunikacijske infrastrukture, dozvoljavaju se manje korekcije ukoliko ne narušavaju uvjete korištenja i uređenja građevnih čestica.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 15.

Planirane javne prometne površine u obuhvatu plana (državna cesta, pristupna cesta, parkiralište, pješački nogostupi i ostale pješačke površine), namijenjene su pristupu lučkom području i površinama i građevina u sklopu naselja, pješačkom prometu, opskrbi i parkiranju.

Uređenje tih površina potrebno je izvesti prema kartografskim prikazima br. 1. »Detaljna namjena površina« i 3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina«, uz usklađivanje s topografijom terena, odnosom prema rubnim građevnim česticama i niveletama postojećih građevina i površina.

Članak 16.

Nova trasa državne ceste definira se širine kolnika 3 x 3,0 m. Dvije trake namijenjuju se vozilima u čekanju ukrcaja na trajekt.

Pristupna cesta definira se širine kolnika 2 x 3,0 m + 5 m parkiralište.

Križanje planirane državne ceste i pristupne ceste definira se na način da se naglašava osnovni smjer državne ceste, s uređenjem trake za lijevog skretača iz smjera trajektnog pristaništa prema pristupnoj cesti - parkiralištu.

Tehnički elementi prometnica određuju se obzirom na intenzitet prometa, funkciju prometnih površina i obzirom na prostorne mogućnosti.

Članak 17.

Pješačke prijelaze preko prometnica (rubnjake) i ostale elemente potrebno je izvesti na način da se spriječi stvaranje arhitektonskih barijera za kretanje invalida.

Prometne površine izvode se usklađene obrade površina, uzdužnih i poprečnih nagiba koji omogućavaju planiranu odvodnju oborinskih voda.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 18.

Postojeća telefonska govornica zadržava se, uz mogućnost rekonstrukcije prilikom postave planiranog kioska i njegovog priključenja na mrežu.

Postojeći zračni vod izvan obuhvata plana (i u obuhvatu plana do telefonske govornice) može se zamijeniti podzemnom TK kanalizacijom u sklopu javne prometne površine - postojeće državne ceste (planirane pristupne ceste), a primarno za potrebe sadržaja naselja u kontaktnom prostoru. Rekonstrukciju je moguće planirati paralelno s izgradnjom planiranog vodovoda.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova

Članak 19.

Vodoopskrba za planirani sadržaj - privezište i protupožarne potrebe predviđena je gradnjom novog opskrbnog cjevovoda 1 100.

Za protupožarnu zaštitu predviđeni su nadzemni požarni hidranti na propisanom međusobnom razmaku.

Članak 20.

Ne planira se priključenje sadržaja u obuhvatu plana na postojeći sustav odvodnje komunalnih otpadnih voda.

Članak 21.

Oborinske vode s prometnih površina i parkirališta se prikupljaju rigolima ili kraćim kanalskim sistemima i preko odjeljivača masti i ulja upuštaju u more.

Profil glavnog cjevovoda je 1 300 mm, a profili sekundarnih cjevovoda su 1 250 mm.

Kanalska mreža se predviđa od PVC cijevi i betonskih revizionih okana s ljevano željeznim poklopcima.

Članak 22.

Napajanje električnom energijom budućih potrošača unutar granica obuhvata plana, osigurat će se podzemnim niskonaponskim kabelom iz postojeće trafostanice izvan granice obuhvata plana. Niskonaponska mreža izvodi se isključivo podzemnim kabelima.

Prije izrade projekta električnih instalacija za sadržaje predviđene ovim planom (kiosk za prodaju karata i priključni ormarić privezišta), investitor je dužan zatražiti uvjete priključenja na distributivnu mrežu od nadležne distribucije, kroz koje će se, ovisno o traženom vršnom opterećenju, odrediti smještaj priključno mjernog ormara, sastav mjernog mjesta i odabir zaštite od previsokog dodirnog napona.

Postojeća javna rasvjeta rekonstruira se - prelaže u skladu i istovremeno s rekonstrukcijom prometnih površina.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 23.

Javne zelene površine određene su u kartografskim prikazima br. 1 »Detaljna namjena površina« i br. 3 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina« kao dijelovi površina građevnih čestica javne namjene.

Uređuju se kao parkovne površine s pretežno visokim zelenilom, uz uklapanje postojećeg vrijednijeg visokog zelenila. Pri uređenju zelenih površina se koriste isključivo mediteranske, pretežno autohtone biljne vrste. Za drvorede se koristi črnika i alepski bor, za grupe piniju. Uz rub zelenih poteza se postavlja jednostavna oprema koju čine klupe i košarice za otpatke, a moguća je i postava česme s pitkom vodom, sprava za igru djece i sl.

5. UVJETI UREĐENJA POSEBNO VRIJEDNIH I OSJETLJIVIH CJELINA

Članak 24.

Gradnja i uređenje oslanjajuće utvrdice, pasarele, rampe za trajekt, rekonstrukcije dijela obalnog zida i produbljivanja dijela akvatorija uz postojeći gat trebaju biti izvedeni na način da se što više očuvaju prirodne karakteristike mora i morskog dna.

6. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Članak 25.

Uvjeti i način gradnje definirani su u tekstualnom dijelu Plana, kartografskim prikazima br. 4. »Uvjeti gradnje« i 3. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina« i odredbama iz točke 2. »Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina«.

Svi zahvati na rekonstrukciji i uređenju trajektnog pristaništa trebaju biti kvalitetno oblikovani i izvedeni.

Članak 26.

Svaka manja cjelina u sklopu lučkog područja - građevne čestice 1a, može predstavljati etapu realizacije (trajektno pristanište, privezište).

Javne površine izvan lučkog područja, državna cesta i pristupna cesta s parkiralištem, kao i pješačke i zelene površine na građevnim česticama br. 2 i 3 rekonstruiraju se i grade istovremeno kao jedna cjelina.

Članak 27.

Prometnice i prometne površine se grade prema uvjetima iz tekstualnog dijela plana, poglavlje 2.3. Prometna i komunalna infrastruktura i prema grafičkim prikazima broj 1 i 3.

Kod gradnje i uređenja građevina i površina javnog korištenja potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94) i sukladno odredbama Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (»Narodne novine« broj 104/03).

Osnovni pješački pravci se rješavaju u jednom nivou, s poprečnim nagibom prema moru ili prema zelenilu (od 1 do 3 %) radi odvodnje oborinskih voda. Pri uređenju pješačkih površina, u cijelosti ili u detalju treba koristiti kamen kao tradicionalni materijal. Obradom površina naglasiti tok obalnog šetališta.

7. MJERE ZAŠTITE AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 28.

Mjere zaštite ambijentalnih vrijednosti su ugrađene u odredbe koje se odnose na oblikovanje i uređenje površina u obuhvatu plana, s ciljem uklapanja u cjelinu obalnog područja.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 29.

Provedba plana, gradnja i uređenje površina vršit će se sukladno ovim Odredbama, tekstualnom i kartografskom dijelu Plana i zakonskim odredbama.

Nadležno tijelo Gradske uprave pratit će provođenje plana te je nadležno za njegovo tumačenje. Gradsko vijeće će po potrebi plan mijenjati i dopunjavati.

Članak 30.

Izradu projektne dokumentacije planiranih zahvata u prostoru nužno je realizirati uz suglasnost i u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima.

Članak 31.

Priprema i uređenje građevinskog zemljišta, izvođenje prometnica, komunalne infrastrukture i telekomunikacija, mora se međusobno uskladiti u dinamici projektiranja i realizacije.

Članak 32.

Uvjete korištenja lučkog područja određuje lučka uprava posebnim aktom, a u skladu s osnovnom namjenom površina i vrstama lučkih djelatnosti.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 33.

Na prostoru obuhvata plana ne dopušta se mogućnost organizacije djelatnosti koje mogu nepovoljno utjecati na okoliš. U cilju zaštite okoliša na ovom području potrebno je pridržavati se mjera zaštite utvrđenih važećim propisima, planom višeg reda i ovim planom.

Članak 34.

Negativne utjecaje s trajektnog pristaništa i s prometnica na kontaktne dijelove naselja umanjiti odmicanjem trase državne ceste od površina naselja i uređenjem pojasa javnog zaštitnog zelenila. Na javnim zelenim površinama posaditi drvorede koji će umanjiti buku i zagađenje zraka te formirati vizualnu barijeru prema naselju.

Članak 35.

Na kolnim prometnicama, na prostorima za vozila u čekanju i na parkiralištu izvesti mrežu odvodnje oborinskih voda, koje se uz predtretman odjeljivačem ulja i masnoća odvode u more.

Članak 36.

Za potrebe prikupljanja otpada s trajektnog pristaništa i s privezišta turističkih plovila urediti mjesto za sakupljanje otpada s kontejnerom za kruti otpad i zatvorenim spremnikom za zauljene vode i otpadna ulja. Košarice za otpad postaviti duž zone čekanja uz prometnicu do trajektnog pristaništa i duž parkirališta.

Članak 37.

U sklopu lučkog područja nije dozvoljeno servisiranje plovila.

Članak 38.

Radi spašavanja osoba i gašenja požara javnim prometnicama osigurati vatrogasni prilaz, a prilikom gradnje vodoopskrbne mreže treba izvesti vanjsku hidrantsku mrežu.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Plan iz članka 1. ove Odluke ovjeren je pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 40.

Dva izvornika Plana čuvaju se u pismohrani Grada Raba, te dva u Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab.

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-04-01

Rab, 19. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr