SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Grad Novi Vinodolski

8.

Na temelju članka 24. t. Zakona o unutarnjim poslovima (»Narodne novine« broj 29/91, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98 i 53/00) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/ 01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj 19. veljače 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup javnih skloništa u miru

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja u zakup javnih skloništa (u daljnjem tekstu: javna skloništa) u miru, zasnivanje zakupa, te visina zakupnine.

Članak 2.

Javnim skloništima iz članka 1. ove Odluke neposredno upravlja Upravni odjel za komunalnu djelatnost (u daljnjem tekstu: Odjel).

II. DJELATNOST U JAVNIM SKLONIŠTIMA U MIRU

Članak 3.

Namjenu javnih skloništa radi obavljanja određene djelatnosti u miru, utvrđuje Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski.

U javnim skloništima zabranjeno je obavljanje bilo koje djelatnosti koja remeti javni red i mir u neposrednoj blizini javnog skloništa, ukoliko je javno sklonište izgrađeno kao zasebna građevina, kao i svake djelatnosti koja bi narušila osnovnu zaštitnu funkciju javnog skloništa.

Članak 4.

Zaključak o promjeni ili dopuni ugovorene djelatnosti iz prethodnog članka ove Odluke, donosi Poglavarstvo.

III. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članka 5.

Javno sklonište daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: javni natječaj).

Postupak i uvjeti javnog natječaja objavljuju se u javnom tisku najmanje 8 (osam) dana prije isteka roka prijave za sudjelovanje u natječaju.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), putem prikupljanja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka broji 3 (tri) člana i isti broj zamjenika. Članove Povjerenstva Odlukom imenuje Poglavarstvo.

Članak 6.

Natječaj mora sadržavati:

1. adresu, namjenu i površinu prostora;

2. početni iznos zakupnine po m2 prostora;

3. vrijeme na koje se prostor daje u zakup;

4. jamčevinu koju treba položiti svaki učesnik u iznosu 1000očetne mjesečne zakupnine (u kunama, bez lipa);

5. rok do kojeg se može podnijeti prijava za sudjelovanje u natječaju;

6. vrijeme u kojem se može pogledati prostor koji se daje u zakup;

7. vrijeme i mjesto otvaranja pismenih ponuda;

8. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja ili do roka određenog po Povjerenstvu preuzeti prostor i sklopiti Ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi na navedeni način, smatrati će se da je odustao od sklapanja ugovora, te će se ugovor sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem, bez prava povrata jamčevine ponuditelja koji nije pristupio potpisu ugovora;

9. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati pravna ili fizička osoba koja je već stekla pravo korištenja prostora koji je predmet natječaja, ali isto ne koristi, odnosno koja je odustala od ugovora za navedeni prostor;

10. odredbu da se javno sklonište uzima u zakup u viđenom stanju, te da ga je izabrani ponuditelj dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o svom trošku;

11. odredba da se Ugovor o zakupu može sklopiti kao ovršna isprava;

12. odredba da na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji u cijelosti nemaju podmirene obaveze prema Gradu Novi Vinodolski i gradskom komunalnim društvima;

13. druge posebne uvjete.

Točka 9. prethodnog stavka nije uvjet kod prvog natječaja za davanje u zakup javnog skloništa.

Članak 7.

Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu;

2. presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;

3. original ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar ili obrtnicu;

4. potvrdu o podmirenim svim financijskim obvezama prema Gradu Novom Vinodolskom i gradskim komunalnim trgovačkim društvima.

Navedene dokaze i isprave Povjerenstvo zadržava do okončanja postupka, a potom iste vraća ponuditeljima, osim dokaza i isprava izabranog najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 8.

Po provedenom postupku Javnog natječaja Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Poglavarstvo, na prijedlog Povjerenstva.

Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu zakupa.

Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka Grad Novi Vinodolski, kao zakupodavac i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme, od jedne do pet godina, odnosno do stupanja na snagu i početka primjene odgovarajućih zakonskih propisa kojim će se urediti područje civilne zaštite, ukoliko bi odredbe tih propisa bitno izmijenile postojeći zakupni odnos.

O svakom sklopljenom ugovoru o zakupu javnog skloništa Odjel je dužan, najkasnije u roku od 3. dana od dana sklapanja ugovora, izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu Primorsko-goransku.

Članak 9.

Ugovor o zakupu obavezno se sklapa u pisanom obliku i osobito sadrži:

1. naznaku ugovornih strana;

2. podatke o javnom skloništu (lokacija, površina u m2);

3. djelatnost koja će se obavljati u javnom skloništu u miru;

4. rok predaje javnog skloništa zakupniku;

5. naznaku zakupnine po m2 mjesečno, ukupne zakupnine i drugih naknada (tekuće održavanje) koje je zakupnik dužan plaćati te rok i način plaćanja;

6. vrijeme za koje se ugovor sklapa;

7. odredbu kojom se zakupnik izričito obvezuje prihvatiti plaćanje povećane zakupnine u tijeku trajanja zakupa, prema odlukama Poglavarstva;

8. odredbe o načinu prestanka ugovora, osobito o otkazu i otkaznim rokovima;

9. odredbu da zakupnik uzima u zakup javno sklonište u viđenom stanju te da se obvezuje urediti ga i privesti ugovorenoj namjeri o svom trošku;

10. odredbu da zakupnik ne smije obavljati adaptaciju skloništa koja utječe ili može utjecati na temeljnu namjenu i zaštitne značajke skloništa;

11. odredbu da zakupnik ne smije rabiti sklonište na način i u svrhe koje pogoršavaju postojeće higijenske i tehničke uvjete u njemu;

12. odredbu da na zahtjev tijela civilne zaštite, sklonište mora biti bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata od priopćena, ispražnjeno od osoba i stvari i osposobljeno za sklanjanje ljudi;

13. odredbu da je zakupnik dužan, na zahtjev nadležnog tijela civilne zaštite, omogućiti ovlaštenoj osobi civilne zaštite obavljanje inspekcijskog nadzora skloništa,

14. odredbu da se sklonište ili njegov dio ne smije davati u podzakup;

15. odredbu da je zakupnik javnog skloništa dužan osigurati adekvatan prostor za pravilan smještaj opreme skloništa, te s pažnjom dobrog gospodarstvenika čuvati zatečene instalacije i uređaje skloništa, kao i svu opremu i elemente koji osiguravaju zaštitnu funkciju javnog skloništa;

16. odredbu kojom se zakupniku izričito zabranjuje pregradnja i drugi građevinski zahvati koji se ne mogu ukloniti u roku iz točke 12. ovog članka;

17. odredbu o izričitoj zabrani korištenja i skladištenja opasnih stvari, u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o eksplozivnim stvarima za gospodarsku uporabu, Zakona o zapaljivim tvarima i tekućim plinovima, i podzakonskih propisa donesenih na temelju tih zakona;

18. odredbu da je zakupnik dužan ugovornu djelatnost obavljati na način na koji neće pogoršati mikroklimu skloništa;

19. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu;

20. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpis ugovornih strana.

Članak 10.

Prilikom primopredaje javnog skloništa ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o zatečenom stanju u javnom skloništu.

Zapisnik iz prethodnog stavka ovog članka potpisuju obje ugovorne strane.

Zakupnik ne smije stupiti u posjed javnih skloništa prije sklapanja ugovora i potpisivanja zapisnika o primopredaji.

Potpisom ugovora o zakupu i zapisnika o primopredaji javnog skloništa zakupnik potvrđuje da je javno sklonište primio u viđenom stanju te da je suglasan da će, ukoliko je to nužno za obavljanje ugovorene djelatnosti, javno sklonište na odgovarajući način urediti isključivo o svom trošku.

Članak 11.

Zakupnik može koristiti javno sklonište samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Ukoliko zbog nepoštivanja odredbi ugovora o zakupu i odredbe prethodnog stavka ovog članka u javnom skloništu nastane šteta ili se naruši njegova zaštitna funkcija, zakupodavac ima pravo od zakupnika tražiti naknadu štete.

Članak 12.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja prostora javnog skloništa (čišćenja, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično).

Zakupnik je dužan, isključivo o svom trošku, izvršiti popravke oštećenja javnog skloništa koje je sam prouzročio ili koje su prouzročile osobe koje se koriste javnim skloništem uz suglasnost zakupnika.

Članak 13.

Ugovor o zakupu može prestati na način propisan zakonom, ovom Odlukom i ugovorom.

Članak 14.

Zakupodavac mora otkazati ugovor o zakupu, bez obzira na ugovorne odredbe o trajanju zakupa, ako zakupnik:

1. ne započne obavljati ugovorenu djelatnost u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora;

2. u roku od 15 dana od priopćenja opomene ne plati dospjelu zakupninu i/ili ostale troškove za dva mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u tijeku godine;

3. u slučajevima nepridržavanja odredbi točki 7., 10.-13. i 15.-18. članka 9. Ove Odluke.

4. u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredbi ove Odluke i ugovora o zakupu;

5. u slučaju da se donošenjem novih zakonskih propisa kojima će se urediti područje civilne zaštite izričito zabrani davanje javnih skloništa u zakup.

Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 15 dana.

Ako zakupodavac otkaže ugovor o zakupu iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, zakupnik nema pravo na naknadu štete.

Članak 15.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu, zakupnik ima pravo ukloniti sve uređaje koje je o svom trošku ugradio u prostor javnog skloništa, pod uvjetom da javno sklonište vrati zakupodavcu neoštećeno. U suprotnom, zakupodavac ima pravo na naknadu štete.

Ukoliko se uređaji iz prethodnog stavka ovog članka ne mogu ukloniti bez znatnog narušavanja prostora javnog skloništa, odnosno ugrožavanja njegove zaštitne funkcije, zakupnik ima pravo na srazmjeran povrat uloženih sredstava.

IV. VISINA ZAKUPNINE

Članak 16.

Početni iznos zakupnine utvrđuje se prema djelatnosti koja se obavlja u javnom skloništu o čemu odluku donosi Poglavarstvo svojim Zaključkom.

Ukupna visina zakupnine utvrđuje se u postupku provođenja javnog natječaja.

Iznos zakupnine i ostalih naknada koje je dužan plaćati zakupnik obračunava se u kunskoj protuvrijednosti za EUR po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke svakog prvog dana u mjesecu.

V. NADZOR

Članak 17.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Odjel.

Posebne odredbe koje se odnose na mjere za provođenje nadzora utvrđene su Odlukom o komunalnom redu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/11

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 19. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=59&mjesto=51250&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr