SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 7. Ponedjeljak, 1. ožujka 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Grad Novi Vinodolski

Grad Novi Vinodolski

6.

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/ 02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/ 01, 6/02, 11/02 i 20/03) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ, broj 24/01 i 18/03), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj 19. veljače 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska« (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi oko 2,3 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.2.2. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.2.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.2.4. Uvjeti i način gradnje

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Uvjeti i način gradnje

B. GRAFIČKI DIO

1.Detaljna namjena površina Mj 1:1000

2.Prometna, telekomunikacijska i komunalna
infrastrukturna mreža

2.1.Prometna infrastrukturna mreža Mj 1:1000

2.2.Komunalna infrastruktura - vodoopskrba
i odvodnja Mj 1:1000

2.3.Komunalna infrastruktura - elektroopskrba
i telekomunikacijska mreža Mj 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Mj 1:1000

4.1. Uvjeti gradnje Mj 1:1000

4.2. Uvjeti gradnje - parcelacija Mj 1:1000

II. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)

2) Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena (K1)

3) Športsko-rekreacijska namjena - rekreacija (R2)

4) Javne zelene površine - javni park (Z1)

5) Zaštitne zelene površine (Z)

6) Pješačke površine

7) Obalna šetnica

8) Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3. i 4.1.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su u kartografskom prikazu br. 4.2. »Uvjeti gradnje«.

Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su u točki 2.2.1. Tekstualnog dijela Plana.

Članak 7.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 8.

Veličina i površina građevina, ukupna brutto izgrađena površina i katnost građevina prikazani su u točki 2.2.1. Tekstualnog dijela Plana.

Članak 9.

Broj etaža građevine određen je kartografskim prikazom broj 4.1.

Najveća dozvoljena visina novih građevina na području obuhvata Plana određena je u odnosu na najveći dozvoljeni broj etaža građevine te iznosi:

- za građevinu čiji najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 4,0 m,

- za građevinu čiji najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P+1, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 7,0 m.

Članak 10.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana, podrazumijeva se visina mjerena od najniže kote zaravnjenog okolnog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca.

2.3. Namjena građevina

Članak 11.

Unutar građevina na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena« dozvoljena je izgradnja građevina čija je osnovna namjena stanovanje uz mogućnost izgradnje 1-2 apartmana za smještaj gostiju. U prizemlju građevina dozvoljava se uređenje poslovnih sadržaja (trgovačkih, uslužnih i ugostiteljskih) kojima se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš.

Članak 12.

Unutar građevina na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna« dozvoljena je izgradnja plažne građevine za uslužne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš, sukladno uvjetima iz plana. Na vanjskim, neizgrađenim prostorima planira se uređenje prilaznih i manipulativnih pješačkih i kolnih površina, parkirališta i zelenih površina.

2.4. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 13.

Način uređenja i korištenje građevne čestice određen je kartografskim prikazom broj 3.

Članak 14.

Na području namjene »Športsko-rekreacijska namjena - kupalište« dozvoljava se uređenje sunčališta, potpornih zidova, prilaza do mora, postava tuševa i kabina za presvlačenje.

Članak 15.

Na području namjene »Javna zelena površina - javni park« planira se hortikulturno uređenje pretežito autohtonim biljkama, niskim raslinjem i stablašicama, te gradnja i uređenje pješačkih staza, stubišta, manjih rekreacijskih i dječjih igrališta, odmorišta i slično, te postava urbane i likovne opreme, paviljona, pergola, skulptura, fontana i slično.

Članak 16.

Kolne i kolno-pješačke površine namjenjuju se kolnom prometu vozila u funkciji pristupa i korištenja sadržaja u obuhvatu plana. Ove površine su namijenjene izgradnji i rekonstrukciji cjelokupnog prometnog profila, sa svim potrebnim elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupima, zelenilom i drvoredima, postavljanju cestovne i ulične opreme, vertikalne i svjetlosne signalizacije, stupova javne rasvjete, oglasnih i reklamnih uređaja i naprava, ugradnji svih vrsta komunalne i telekomunikacijske infrastrukture u trupu ulice, izgradnji potpornih i obložnih zidova.

Članak 17.

Pješačke površine obuhvaćaju pločnike uz prometnice, šetnice i javna stubišta, a namjenjuju se pješačkom prometu.

Članak 18.

Obalna šetnica uredit će se kao pješačka površina i površina za prolaz interventnih vozila. Minimalna širina obalne šetnice je 3,0 m. Pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnom kockom, betonskim elementom, pločom, asfaltom u boji i slično, te opremiti urbanom i likovnom opremom. Uz obalnu šetnicu dozvoljava se izgradnja kamenog potpornog zida.

3. Uvjeti i način gradnje

Članak 19.

Uvjeti i način gradnje građevina određeni su kartografskim prikazom br. 4. i Odredbama za provođenje Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska«.

Članak 20.

Uvjeti i način gradnje komunalne infrastrukturne mreže određeni su kartografskim prikazom br. 2.1., 2.2. i 2.3. i Odredbama za provođenje Detaljnog plana uređenja »Smokvica Krmpotska«.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 21.

Područje obuhvata Plana spada u 7. potresnu zonu.

Članak 22.

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Dozvoljava se uređenje skloništa kao dvonamjenskog.

Članak 23.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 25.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Ureda Grada Novi Vinodolski i Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Županijskom

zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko- goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Članak 26.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine njegov sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/04-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 19. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=59&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr